nieuws

Waterdicht contract voorkomt narigheid Verbouwingsovereenkomst bedoeld voor particuliere woningbezitter

bouwbreed Premium

baarn – De Vereniging Eigen Huis gelooft er in ieder geval heilig in. De Verbouwingsovereenkomst, die samen met het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) is opgesteld, kan voortaan heel wat narigheid tussen de aannemer en de niet-deskundige consument voorkomen. Onder de 4300 NVOB-leden blijkt ook grote interesse voor deze nieuwe contractvorm te bestaan, om precies dezelfde reden.

Eigen Huis en het NVOB zijn er in geslaagd om in eenvoudige bewoordingen, zonder wat leken juridische rimram zouden noemen, een contract op te stellen waarmee bij voorbaat een aantal geschillen tussen aannemer en de niet professionele opdrachtgever voor verbouw van een woning, wordt voorkomen. De overeenkomst met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen 1988 blijkt niet voorbehouden te zijn voor NVOB-leden, maar kan door elke aannemer worden gebruikt. Het werken met dit eenvoudige contract moet in de plaats komen van mondelinge afspraken. De betekenis ervan is nu al groot als wordt bedacht dan er op jaarbasis 200.000 verbouwingen plaatsvinden en particuliere huiseigenaren daarvoor tussen f. 3 en f. 4 miljard uitgeven. Zowel Eigen Huis met 530.000 leden als de NVOB verwachten dat deze markt in omvang nog gaat toenemen omdat mensen steeds meer geld over hebben voor verfraaiing van hun huis en verbetering van hun wooncomfort.

Vaste aanneemsom

In de overeenkomst wordt een omschrijving van de werkzaamheden gegeven, en vastgelegd op grond van welke tekeningen of technische omschrijvingen die worden uitgevoerd. Dit is nodig omdat veel van de verbouwingen worden gedaan zonder dat er een architect aan te pas komt. Veelal maakt de aannemer aan de hand van een schetsje van de opdrachtgever de tekening, waarmee dan wordt gewerkt.

Besloten is dat uitsluitend gewerkt kan worden tegen een vaste aanneemsom. Het werken in regie of het werken tegen een uurtarief wordt uitgesloten omdat dat bronnen van geschil blijken te zijn. Eventueel meerwerk wordt schriftelijk vastgelegd. Er kunnen stelposten worden opgenomen zoals bijvoorbeeld voor de levering en plaatsing van een keuken. In een toelichting op de algemene voorwaarden wordt uitgelegd hoe een dergelijke stelpost is samengesteld, namelijk altijd inclusief een 10% voor de aannemer.

Garantie

Ook een om moeilijkheden vragende zaak als de oplevering is in het contract goed geregeld, inclusief een termijn van vijftien dagen waarin de aannemer geconstateerde gebreken moet herstellen. Aan de bouwtijd, die in aantallen werkbare dagen kan worden gesteld of op de vastgelegde datum waarop de oplevering zal plaatsvinden, is een boeteclausule verbonden. Elke dag overschrijding zonder dat vooraf daarvoor de reden is genoemd, kost de aannemer f. 50.

In de overeenkomst is voorzien dat aan het contract ook de garantie van de Stichting Bouwgarant, exclusief voor NVOB-leden, kan worden gekoppeld. Dan kan het werk worden afgebouwd als de aannemer tijdens de verbouwing failliet zou gaan. Die garantie laat de aansprakelijkheid die voortvloeit uit contract of wet onverlet. De overeenkomst voorziet in alle gevallen in regeling van geschillen via de Raad van Arbitrage.

Reageer op dit artikel