nieuws

Sloop en nieuwbouw moeten Zoetermeer extra elan geven Stad wil vier op de vijf inwoners vasthouden

bouwbreed

zoetermeer- Sloop van nauwelijks populaire galerijflats en het bouwen van gewilde en kwalitatief goede eengezinswoningen. Maar ook een betere benutting van de goede bereikbaarheid en vooral het opvijzelen van het slechte imago. Het zijn onder andere deze voornemens die van Zoetermeer een stad moeten maken waar straks maximaal nog maar een op de vijf inwoners overweegt te vertrekken.

Een beter imago, en er voor zorgen dat inwoners een binding krijgen met Zoetermeer, zijn de grote wensen van het huidige college van burgemeester en wethouders. In de ‘Toekomstvisie Zoetermeer 2025’, die afgelopen week werd gepresenteerd, klinkt duidelijk de wens door zich beter te profileren. “Zoetermeer kampt met een diffuus imago. De ‘buitenwereld’ heeft of geen beeld van Zoetermeer, of het beeld klopt niet met de feitelijke situatie”, zo wordt in de visie vastgesteld.

Het roer moet wat dat betreft om. En dat is noodzakelijk ook. Immers, in dertig jaar tijd is het voormalige boterdorp met 10.000 inwoners gegroeid tot een stad met ver over de 100.000 inwoners. En nog is de groei er niet uit. In het kader van het Vinex-beleid bouwt Zoetermeer er de komende tien jaar nog zo’n slordige 10.000 woningen bij. En juist in deze laatste opgave schuilt het gevaar voor de stad. “De vraag naar bepaalde typen woningen zal afnemen. Met name naar galerijflats, maar ook naar bepaalde complexen laagbouwwoningen in de huursector. In die sector zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om de negatieve gevolgen van mogelijke leegstand te keren”, aldus de toekomstvisie. Het college van B en W wil dan ook dat er op zo’n kort mogelijk termijn wijkgerichte plannen worden opgesteld om dit spookbeeld te verdrijven.

Metropolitaan

In de Toekomstvisie wordt een Zoetermeer geschetst dat een echt metropolitaan centrum heeft met daaromheen rustige woonwijken met eigen karakteristieken.

Maar daarnaast krijgt Zoetermeer ook te maken met de ruimtelijke gevolgen van groei. In het voorziene groeitempo loopt Zoetermeer tegen zijn gemeentegrenzen aan. “Er ontstaat een tekort aan bedrijfsterreinen, terwijl tegelijkertijd enkele bestaande terreinen voor herstructurering in aanmerking komen.” Dit maakt het volgens het gemeentebestuur noodzakelijk dat er nu al een discussie wordt gestart over de vraag of en zo ja hoe de grenzen uitgebreid kunnen worden.

Werkgelegenheid

Verder staat de bereikbaarheid van de stad hoog op het prioriteitenlijstje. Zo wil het gemeentebestuur het openbaar vervoer sterk verbeteren: “Megaprojecten als RandstadRail en de hogesnelheidslijn bieden in dat opzicht mogelijkheden. Maar ook de functie van de A12 en de toe- en afritten moeten worden geoptimaliseerd.” Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets moet zoveel mogelijk de druk op het stedelijk verkeer verminderen. Een groei van de werkgelegenheid zal zich, zo neemt het gemeentebestuur zich voor, zoveel mogelijk rondom de infrastructuur concentreren. “Groei in de werkgelegenheid wordt vooral gebruikt voor verbetering van de eigen/woon werkbalans en het afremmen van de mobiliteit.”

Het zijn verwachtingen en voornemens die de komende maanden verder nog moeten worden uitgewerkt. Door middel van diverse bijeenkomsten moet de visie een maatschappelijk draagvlak gaan krijgen. “We gaan ons nu buigen over een communicatieplan en het op de rails zetten van activiteiten rond de Toekomstvisie”, zo licht een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer desgevraagd toe. En uiteindelijk moet dit alles volgens het college van B en W leiden tot het op de kaart zetten van de Zuid-Hollandse gemeente: “Inwoners krijgen dan ook meer binding met deze stad. Maximaal 20 procent mag dan nog de intentie uitspreken deze stad op enige termijn weer te willen verlaten.”

Reageer op dit artikel