nieuws

Rechter lapt Europees recht aan zijn laars DGA’s worden fiscaal zwaar gestraft bij pensioenvlucht

bouwbreed

tilburg – De Haagse rechtbank heeft met een uitspraak over pensioenvlucht naar Belgie het Europese recht, het belastingverdrag Nederland-Belgie en een arrest van het Europese Hof naast zich neergelegd, zo vindt ABAB accountants in Tilburg. Daarom gaan vijf directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s), waaronder aannemers, ook in beroep. DGA’s die met hun pensioen naar Belgie zijn gegaan, hangt alsnog een forse fiscale claim boven het hoofd. Dit als gevolg van een besluit van staatssecretaris Vermeend (Financien) om pensioenvlucht in Nederland te belasten.

De Haagse rechtbankpresident mr. A.H. van Delden heeft met zijn uitspraak in kort geding waarin hij vond dat het beleid van Financien “zich zeer wel laat verdedigen”, nogal wat losgemaakt. Het kort geding was aangespannen door Rottier advocaten in opdracht van vijf klanten van ABAB. Die hadden dit gedaan nadat de belastinginspecteur had geweigerd een verklaring af te geven dat geen loonbelasting behoeft te worden ingehouden bij de overdracht van pensioenkapitaal van een Nederlandse naar een Belgische verzekeraar.

In de praktijk werd deze zogenoemde 27-verklaring – genoemd naar artikel 27 van de Wet op de loonbelasting – altijd gegeven. Dat gebeurde in het kader van het belastingverdrag tussen Nederland en Belgie waarin de heffingsbevoegdheid over pensioeninkomen (uitkeringen en afkoopsommen) exclusief toekomt aan Belgie. En dat scheelt fiscaal een hele forse slok op een borrel.

Onschuldig ogend

Het kort geding zou oorspronkelijk op 27 mei plaatsvinden. Een dag eerder vroeg het ministerie van Financien uitstel, hetgeen werd toegestaan. Op diezelfde dag vaardigde staatssecretaris Vermeend een besluit uit ‘Toepassing van de artikelen 11c en 36 van de Wet op de loonbelasting in internationaal verband’. Een onschuldig ogende titel met grote gevolgen. Kort door de bocht komt het erop neer dat volgens Vermeend het vermogen voor pensioenaanspraken bij overdracht naar het buitenland beschouwd moet worden als inkomen waarop het progressieve tarief van toepassing is. De belasting wordt dan geheven in het zogenoemde bronland (Nederland) en niet in het woonland (Belgie). “Verzoeken om toepassing van artikel 27 (…) dienen te worden afgewezen”, schrijft Vermeend.

In hetzelfde besluit geeft hij tevens aan dat de belastingdienst onderzoek gaat doen naar alle pensioenoverdrachten sinds 1 januari 1995. Mocht blijken dat in strijd met de bedoeling van de wet is gehandeld dan zal een navordering of naheffing het gevolg zijn. Volgens insiders wordt dit het grootste fiscale onderzoek naar pensioenvlucht ooit. Verwacht wordt dat er enkele honderden miljoenen binnengehaald kunnen worden.

Mag niet uitmaken

ABAB wijst daarnaast nog op het zogenoemde Safir-arrest. In Zweden krijgt een inwoner fiscale faciliteiten als hij een kapitaalverzekering afsluit bij een Zweedse maatschappij. Doet hij het bij een buitenlandse maatschappij, dan worden die faciliteiten niet gegeven. Het Europese Hof van Justitie was het niet met Zweden eens. Het arrest is zo uit te leggen dat de nationaliteit van een verzekeraar niet mag uitmaken. Met andere woorden, zo vindt ABAB, iedereen mag rustig switchen van een Nederlandse pensioenverzekeraar naar een Belgische.

Overwogen wordt dit “detournement de pouvoir” van Vermeend op twee manieren aan te pakken. Allereerst door in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Haagse rechter. De andere manier is een aantal fiscale proefprocessen aan te zwengelen zodat inhoudelijk geoordeeld kan worden over het handelen van bewindsman. Want Van Delden heeft zich in het kort geding niet bezig gehouden met de inhoud.

Hoe werkt het

Een DGA heeft gedurende de jaren dat hij op de loonlijst stond van zijn bv, een pensioenrecht opgebouwd bij die bv. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de eigen bv verplicht de DGA maandelijks een pensioenuitkering te betalen.

De DGA verhuist mede om fiscale motieven naar Belgie. Zo kent Belgie geen vermogensbelasting, lijfrenten afgesloten voor 1992 kunnen in Belgie belastingvrij worden afgekocht, aandelen van een eigen bv kunnen in Belgie belastingvrij worden verkocht, in Nederland leidt dit tot 25% belasting.

Hij wil van de rompslomp van de bv af. De bv stort dan de pensioenverplichting af bij een verzekeringsmaatschappij. Maar omdat hij in Belgie woont, wil hij een Belgische maatschappij hebben.

De bv heeft de opbouw van pensioenaanspraken mogen aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Voordeel 35%. De pensioenuitkering wordt vervolgens belast volgens het progressieve tarief, dus maximaal 60%. Dus als de bv f. 1 miljoen heeft opgebouwd, heeft dat f. 350.000 voordeel opgeleverd. Daarentegen kan de ex-DGA maximaal 6 ton kwijt zijn aan belasting.

Een DGA die in Belgie gaat wonen wordt door Belgie aangeslagen over pensioeninkomsten. Als de bv dus betaalt, dan is de DGA ongeveer 18% personenbelasting verschuldigd. Een bijzondere regel is dat in Belgie onder omstandigheden afkoop van die pensioenuitkering belastingvrij kan. De DGA ontvangt dan een uitkering ineens in plaats van een maandelijkse uitkering.

Reageer op dit artikel