nieuws

NVOB Zeeland claimt rol bij aanpak woningmarkt

bouwbreed

middelburg- Het NVOB Gewest Zeeland is blij dat er overeenstemming is over de aanpak van de problematische woningmarkt. “Iedereen is het er nu over eens dat leegstand en verpaupering moet worden voorkomen”, aldus gewest-voorzitter J.F. van Kerckhoven. Het NVOB Zeeland ziet ruimere mogelijkheden voor de bouwnijverheid als een van de oplossingen voor de nijpende situatie in Zeeland.

Hij reageert daarmee op de conclusie van de drie Zeeuwse regio’s Oosterschelde, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen om de problemen op de woningmarkt gezamenlijk met marktpartijen op te lossen. En dat is volgens Van Kerckhoven meer dan noodzakelijk. “Al geruime tijd maken wij ons zorgen over het terughoudende bouwbeleid ten aanzien van de kleine kernen”. In zijn ogen tekenen de consequenties van dit beleid in vele Zeeuwse kernen zich nu na een jaar al af. “Leegstand en verpaupering bedreigen de dorpen en steden. Goedkopere huurwoningen worden niet meer opgeknapt en komen leeg te staan. De kleinere kernen dreigen te ontvolken door gebrek aan voldoende voorzieningen”, aldus de gewest-voorzitter.

Het is, zo zegt Van Kerckhoven, ook aan de overheden om de gevolgen van dit gevoerde beleid onder ogen te zien en stappen te ondernemen om ze te verzachten. En dan doelt hij niet in eerste instantie op verhoging van de subsidies in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing. “Minstens zo belangrijk is het verkrijgen van volle medewerking van de autoriteiten. Medewerking om procedures ten aanzien van het bouwen te versoepelen en om het bouwproces te vergemakkelijken. De plaatselijke overheid bekleedt hierin een sleutelpositie”, aldus Van Kerckhoven.

Overeenstemming

Daarbij vraagt hij om een actief beleid van de plaatselijk overheid die door middel van “het doelbewust hanteren van regels en verordeningen” de bouwnijverheid ook kan stimuleren tot het aantrekkelijk houden van de kernen voor een brede laag van de bevolking. “Daardoor zal het bestedingspatroon binnen de kernen op peil kunnen blijven. En dan ontstaat er weer draagvlak voor het herstel van de kernen zelf.”

Afgelopen week discussieerde de Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting samen met de drie regio’s over een aanpak van de Zeeuwse woningmarkt. Deze commissie staat voor de opgave een samenhangend volkshuisvestingsbeleid te formuleren. Verheugd zegt Van Kerckhoven te hebben moeten constateren, dat er nu een grote mate van overeenstemming blijkt over de noodzaak tot het voorkomen van leegstand en verpaupering. “Met name is het verheugend dat unaniem de behoefte gedragen wordt tot het maken van een kwaliteitssprong, tot samenwerking van alle betrokken regionale partijen en tot het luisteren naar de eisen van de gebruikers van de woningen, de consumenten.”

Bij de totstandkoming van dit beleid wil het NVOB zijn steentje bijdragen. “Het NVOB is uiteindelijk bij uitstek de partij die op regionaal niveau het dichtst bij de woonconsument staat”, merkt Van Kerckhoven fijntjes op.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels