nieuws

‘Landgoedwonen’ bedreiging voor buitengebied

bouwbreed

‘Landgoedwonen nieuwe stijl’ mag niet, maar tegen ‘landgoedachtige ontwikkelingen’ – bij vrijkomende boerderijen bijvoorbeeld – hebben Gedeputeerde Staten van Friesland geen bezwaar. Het typeert hoe beducht het provinciebestuur is voor verdere verstedelijking van het Friese platteland.

In de antwoordnota op de voorgenomen herziening van het Streekplan Friesland 1994 houdt de provincie vast aan het standpunt, de woonfunctie in buitengebied niet te versterken. Gedeputeerde Staten reageren daarmee op het Plan van Aanpak van de Stuurgroep ROM, dat voorstellen bevat voor bepaalde vormen van nieuwbouw in landelijk gebied. ‘Groene initiatieven in landelijk gebied’, zo presenteert de Stuurgroep haar denkbeelden in een groen jasje. In het Plan van Aanpak biedt de Stuurgroep tevens ruimte voor het wonen in kleine clusters “in de nabijheid van recreatieve ontwikkelings/speerpuntkernen”.

Ook in deze formulering leest GS een poging om de deur naar verdere verstedelijking op een kier te zetten. Daarom spreekt GS in de voorgestelde Streekplanherziening nadrukkelijk van “aansluiting op de kernen” in plaats van “in de nabijheid van”. Dat hoeft in de ogen van GS de stichting van woonzorgcomplexen in een ruime groene setting niet uit te sluiten. De Stuurgroep ROM heeft zich bij de zienswijze van Gedeputeerde Staten neergelegd.

Reageer op dit artikel