nieuws

Architecten nemen stelling tegen zinloze regelgeving

bouwbreed

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) wil duidelijker dan voorheen stelling nemen tegen minder zinvolle overheidsregels en tegen pseudo-regelgeving zoals vastgelegd in convenanten of plaatselijke verordeningen.

Dit meldt het Jaarverslag 1997 van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. De Bond vraagt ook meer aandacht voor de rol van de architect in het bouwproces.

De zin en doeltreffendheid van het immer groeiende aantal bouwvoorschriften ontgaat de architecten nogal eens. De BNA wil duidelijker maken wat de gevolgen van overheidsregels zijn voor de kosten, ontwerpmogelijkheden en andere architectonische aspecten. De overheid zelf wil haar regelgeving wel verminderen, maar niettemin een sterke invloed blijven uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit.

Het jaarverslag wijst ook op pseudo-regelgeving als de Convenanten Duurzaam Bouwen, het Politiekeurmerk en lokale brandveiligheidseisen. Niet deze regelingen zelf vormen het probleem, maar de complexiteit en onvoorspelbare interpretaties ervan.

Rol in bouwproces

De BNA gaat ook krachtiger stelling nemen tegen de afkalvende rol van architecten in het bouwproces. De architect wordt teruggedrongen in de rol van vormgever. Er woedt een voortdurende strijd tussen de participanten om een zo goed mogelijke positie in het bouwproces. Oorzaken hiervan liggen in de opkomst van de professionele opdrachtgever, projectontwikkelaar en bouwmanager, alsook in pogingen van het uitvoerend bouwbedrijf om zelf meer invloed te krijgen in het begin van het bouwproces.

De BNA wil bevorderen dat architecten zich profileren als bouwmanagers. Om die reden gaat de Bond opdrachtgevers erop attenderen dat zij voor goed bouwmanagement ook een architect kunnen inschakelen.

Kleine bureaus

De gemiddelde bureaugrootte is in de afgelopen jaren iets toegenomen, van 5,1 werkzame personen in 1989 tot 6 in 1997. Toch is het aandeel van kleine tot zeer kleine bureaus nog steeds groot, aldus BNA-directeur Dirk van der Veer. Ook in de toekomst zal het kleine architectenbureau het aangezicht van Nederland mee blijven bepalen. Hiermee spreekt Van der Veer de suggestie tegen dat de bond uit is op schaalvergroting onder zijn leden.

Kleine bureaus kunnen zich goed handhaven door zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. Een steeds groter aantal kleine bureaus gaat strategische samenwerkingsverbanden met elkaar aan. Zo verzekert het bureau zich van ruggensteun bij onverwachte omstandigheden, zonder zijn eigen identiteit op te geven.

Reageer op dit artikel