nieuws

VROM-raad kritisch op milieubeleid kabinet

bouwbreed

Volgens de VROM-raad zijn structurele aanpassingen in woningbouw en ruimtelijke inrichting nodig om het broeikaseffect tegen te gaan. Een succesvol klimaatbeleid valt of staat met technologische innovaties die energie besparen en de inzet van duurzame energiebronnen bevorderen. Het kabinet moet dan ook zo spoedig mogelijk met passende maatregelen komen. Het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) had hieraan meer aandacht moeten besteden.

De VROM-raad noemt het NMP3 onvoldoende strategisch. Het plan verscheen aan het eind van de kabinetsperiode en schoof een aantal politieke keuzen als ‘opties’ door naar het volgende kabinet. Dit komt de noodzakelijke besluitvorming in het milieubeleid niet ten goede. De Raad pleit om die reden voor de komst van een strategische milieunota met politieke keuzen op hoofdlijnen. Zo’n nota bevordert de integratie van het milieubeleid en voorkomt dat rekeningen naar de toekomst worden doorgeschoven.

Keuzes

Ontkoppeling, dat wil zeggen: economische groei met afnemende milieudruk, vermindert bij ongewijzigd beleid de toename van het vrij besteedbaar inkomen. De politiek zal hierin keuzes moeten maken. De VROM-raad ziet de milieukwaliteit stijgen en schat de macro-economische effecten van ontkoppeling op lange termijn klein in. De Raad rekent niet met een welvaartsverlies.

Valt de economische groei hoger uit dan verwacht, dan zullen extra uitgaven de milieudoelen binnen bereik moeten houden. De Raad vindt de opties van het NMP3 onvoldoende uitgewerkt. Daarin gaat het om een verdere vergroening van het belastingstelsel en om reservering van de baten die de groei oplevert. De Raad wil dat de rijksbegroting bij voorbaat uitgaat van een aanzienlijke groei en naar evenredigheid fondsen reserveert voor het milieubeleid. Dit moet voorkomen dat economische meevallers meteen leiden tot tegenvallers voor het milieubeleid.

Fiscus

De verhoogde energieheffing op kleinverbruik verandert volgens de Raad te weinig aan de productie en consumptie. Hij verwacht meer milieu-effecten van een uitgebreid belastingstelsel. De uitstoot van stikstofoxiden vermindert alleen door een structurele aanpak van energievoorziening en -verbruik. De hiervoor noodzakelijke technologische innovatie moet dan ook in het klimaatbeleid worden betrokken.

Reageer op dit artikel