nieuws

Uitbreiding carpoolpleinen in Brabant 100 procent vergoed Provincie betrekt bedrijven bij vervoersbeleid

bouwbreed

Noord-Brabant wil bedrijven, instellingen en particulieren stimuleren mee te denken en te werken aan het provinciale verkeers- en vervoerbeleid. Daarvoor trekt de provincie jaarlijks zo’n f. 17 miljoen uit. Provinciale Staten bespreken op 2 juli de voorwaarden waaraan de voorstellen – die voor 1 oktober moeten zijn ingediend – moeten voldoen.

In principe betaalt de provincie maximaal 50 procent van de projectkosten. Uitzonderingen zijn mogelijk voor doorstromingsmaatregelen ten gunste van het openbaar vervoer en voor uitbreiding van carpoolpleinen. Reductie van het aantal autokilometers heeft de hoogste prioriteit. Projecten die daaraan tegemoetkomen, honoreert de provincie met vergoedingen die kunnen oplopen tot 100 procent van de gemaakte kosten.

Noord-Brabant heeft deze aanpak uitgewerkt in de Stimuleringsregeling Verkeer en Vervoer. “Een van de belangrijkste financieringsinstrumenten”, zo schrijft GS aan Provinciale Staten, “van het nieuwe Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) dat op 15 mei is vastgesteld.” Zowel het PVVP als de stimuleringsregeling moeten nog verder worden uitgewerkt en geimplementeerd.

Duidelijkheid

De opstelling van een subsidieverordening is tevens een gevolg van de Algemene wet bestuursrecht, die nieuwe, stringente regels aan subsidiering stelt. Duidelijkheid over de criteria is uiteraard ook in het voordeel van de aanvragers, die daardoor al van tevoren vrij goed kunnen schatten of hun voorstel voor subsidiering in aanmerking komt.

Gekeken wordt naar uitvoerbaarheid, rendement, mobiliteit (reductie van autokilometers), verkeersveiligheid, leefbaarheid, sociale veiligheid en bereikbaarheid.

Om te voorkomen dat subsidieaanvragen die aan alle eisen voldoen, hoe dan ook moeten worden gehonoreerd, stelt GS jaarlijks subsidieplafonds vast. Deze bovengrenzen zijn afhankelijk van het door Provinciale Staten beschikbaar gestelde bedrag. Dat geeft GS de mogelijkheid aanvragen af te wijzen “wegens ontbreken van voldoende middelen”.

Experimenten

De stimuleringsregeling is vooral bedoeld voor de financiering van ‘kleine’ projecten van bedrijven, instellingen, particulieren en gemeenten. Onder ‘klein’ verstaat GS projecten die minder dan f. 25 miljoen kosten. Projecten die meer geld vergen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit het Infrastructuurfonds.

De voorgestelde stimuleringsregeling maakt ondersc7heid tussen infrastructurele projecten en innovatieve projecten. Onder infrastructuur verstaat GS ook fietsvoorzieningen, haltes, stallingen en maatregelen, gericht op het verkeersluw maken van natuurgebieden. Innovatieve projecten zijn, het woord zegt het eigenlijk al, initiatieven en experimenten die iets nieuws toevoegen, bijvoorbeeld in de vorm van leer-effecten, of die een voorbeeldfunctie hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels