nieuws

Rijk geeft eindelijk ruimte aan private partijen

bouwbreed

De projecten om te experimenteren met publiek-private samenwerking (pps) zijn geselecteerd. Onder andere de A4-noord, de Zeepoort IJmond en de Maaswerken zijn zogenoemde ‘laaghangende vruchten’ waar de voordelen van pps voor het oprapen liggen, zo vindt het ministerie van Financien. Een apart kennisinstituut moet zes tot tien projecten gaan begeleiden.

Het ministerie van Financien heeft gisteren zijn eindrapport onder de titel ‘Meer waarde door Samen Werken’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De kansen voor publiek-private samenwerking worden onverdeeld positief ingeschat. Het verslag van het projectbureau pps maakt de vergelijking met vruchten die voor het plukken hangen. De lijst met mogelijke pilotprojecten is in overleg met marktpartijen opgesteld (zie staatje). Dinsdag filosoferen zowel marktpartijen als ambtenaren in een besloten conferentie over de precieze invulling.

De projecten zijn relatief simpel te verwezenlijken en dienen als pilots om ervaring op te doen met complexe projecten als de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Een nieuw op te richten kennisinstituut gaat de zes tot tien proefprojecten begeleiden. Het instituut moet onder verantwoording van Financien vallen en gaan samenwerken met andere pps-teams bij vakdepartementen als Verkeer en Waterstaat.

Naast de bestaande experimenten komt de lijst met de Sleutelprojecten bij de Betuwelijn en HSL-Zuid. Financien ziet ook daar grote kansen in de exploitatiefase.

Eerder lieten marktpartijen hun licht schijnen over de mogelijkheden van pps. Voor het eerst laat de overheid zich er zo positief over uit. Vooral minister Jorritsma ziet nogal wat beren op de weg.

Financien geeft aan dat de houding van de overheid moet veranderen. Het Rijk dient zich te beperken tot het stellen van minimale eisen en ruimte te laten voor innovatieve ideeen van marktpartijen. Bovendien mag het kostenaspect geen rol spelen, maar moet verder gekeken worden naar de hele levenscyclus. “Dit is aantrekkelijk omdat tal van innovatieve oplossingen hogere initiele uitgaven met lagere onderhoudskosten combineren. Dit principe – dat bijvoorbeeld ook bij Rijkswaterstaat zijn intrede doet – verdient brede toepassing.”

Verrassingen

Verder moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de rolverdeling: wie welk risico draagt en waarvoor verantwoordelijk is. Risicomanagement door de overheid moet zorgen voor het uitblijven van verrassingen. Ook moet sprake zijn van voordeel boven de traditionele manier van samenwerken.

Europees aanbesteden blijft een belangrijke drempel vormen bij pps. De regels zijn onduidelijk en laten geen ruimte. Evenmin bieden zij bescherming voor innovatieve en creatieve oplossingen. De Europese Commissie heeft toegezegd binnenkort meer helderheid te scheppen over pps-constructies bij infrastructuur.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels