nieuws

Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen?

bouwbreed

In 1996 heb ik een WOZ-beschikking van mijn gemeente ontvangen voor het tijdvak 1997 – 2000. Die beschikking is onder meer de grondslag voor de heffing OZB (gemeente), huurwaardeforfait Inkomstenbelasting 1997 en Vermogensbelasting 1998. Kan ik tussentijds een wijziging van de WOZ-beschikking aanvragen?

In vier situaties van waardewijziging moet de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking afgeven. Daarbij geldt een drempelbepaling.

1. Voor bijbouw, verbouwing of afbraak geldt als drempel dat de waardeverandering tenminste 5% moet zijn met een minimum van f. 25.000 dan wel f. 250.000 of meer. Gaat u een garage of een schuur bijbouwen of een woning uitbreiden en overschrijdt de waardeverandering de drempel, dan is een nieuwe WOZ-beschikking vereist. Als u in een jaar twee verbouwingen/uitbreidingen uitvoert die tezamen de drempel overschrijden is eveneens een nieuwe WOZ-beschikking het gevolg. De gemeente stelt de waardeverandering vast. Dat gebeurt veelal automatisch via de aanvraag van de bouwvergunning. Het initiatief ligt bij de gemeente die via een taxateur de waardeverandering moet laten vaststellen. De gemeente heeft de neiging bij een verbouwing het begrotingsbedrag dat u meldt in de aanvraagbouwvergunning als de waardeverandering te hanteren. Dat is soms onjuist. Een verbouwing van bijvoorbeeld f. 100.000 heeft soms een waardeverandering van slechts f. 50.000. Bewaak die verschillen.

Ook als het object geheel of gedeeltelijk verloren gaat als gevolg van afbraak of brand dan ontstaat een omstandigheid die de waarde zo sterk beinvloedt, dat een nieuwe WOZ-beschikking moet worden afgegeven. Waardeveranderingen die in de loop van 1998 plaats vinden, zullen in een nieuwe WOZ-beschikking die geldt vanaf 1 januari 1999 tot uitdrukking komen. Tegen de nieuwe WOZ-beschikking is binnen zes weken na dagtekening bezwaar bij de gemeente mogelijk.

2. Samenvoeging of splitsing van onroerende zaken. Bijvoorbeeld een grachtenpand dat wordt gesplitst in afzonderlijke appartementen of de verwerving van een stuk grond (samenvoeging). Maar ook de aankoop van grond of een pand van de buurman is een samenvoeging. In die situatie is de drempel een waardeverandering van tenminste 5% of wel f. 250.000 of meer (zonder een minimum).

Een kadastrale verandering kan een reden zijn voor een nieuwe WOZ-beschikking.

3. Als een andere gerechtigde van de onroerende zaak ontstaat. U koopt een onroerende zaak en wordt de nieuwe eigenaar. Of u wordt de nieuwe huurder. In die situatie kan de nieuwe eigenaar/huurder aan de gemeente om uitreiking van een nieuwe WOZ-beschikking verzoeken. De wetgever schept hiermee de mogelijkheid voor de nieuwe eigenaar/ huurder tegen de afgegeven WOZ-beschikking bezwaar te maken. U bent als nieuwe gerechtigde niet gebonden aan een eerder afgeven WOZ-beschikking. De nieuwe beschikking moet in deze situatie uiterlijk zes weken na oplegging van de aanslagen OZB worden aangevraagd.

Ook als een prive onroerende zaak wordt verhuurd aan een BV ontstaat een nieuwe gerechtigde. Het verhangen van een onroerende zaak binnen een fiscale eenheid van de ene naar de andere BV zal in het algemeen niet leiden tot een nieuwe beschikking.

4. Waardeveranderingen als gevolg van bijzondere omstandigheden. Wat daar precies onder moet worden verstaan heeft de wetgever niet gedefinieerd, maar gedacht kan worden aan een bestemmingswijziging of een geconstateerde bodemverontreiniging. Ook hierbij geldt voor de waardeverandering de drempel van 5% met een minimum van f. 25.000 of f. 250.000 of meer.

Paul Schol in samenwerking met Mr. Sjoerd Bosma, Moret Ondernemersservice Arnhem. Tel. 026 32 09 561.

Reageer op dit artikel