nieuws

Kennemerland en IJmond in contouren ingedeeld

bouwbreed Premium

De regio’s Kennemerland en IJmond is door de provincie Noord-Holland in contouren ingedeeld. Met het nieuwe streekplan mag buiten de steden niet meer gebouwd worden buiten de 12.700 nieuwe huizen in de Vinex-gebieden. GS heeft een uitzondering gemaakt voor de Poelpolder in Haarlem, ten westen van Beverwijk en de omgeving van station Castricum.

Om het compacte stad beleid te in te voeren en het landelijk gebied te beschermen heeft per gemeente en kern contouren getrokken voor het stedelijk gebied. Daarbuiten is geen verdere verstedelijking toegestaan. In de periode tot 2010 moet in de regio 12.700 huizen zijn gebouwd. Maximaal 3500 huizen komen in de Haarlemmermeer. Voor de ontsluiting van de Vinex-wijken wordt de Zuidtangent aangelegd. De provincie heeft in dit streekplan een voorkeurstrace aangegeven voor de aanleg van dit openbaar vervoersnet.

Het gebied tussen Amsterdam en Haarlem is aangewezen als buffergebied. Dat blijft groen met uitzondering van het noordelijk deel van de Zuiderscheg waar een bedrijventerrein van maximaal 15 ha komt.

De ontwikkeling van 400 ha van haven- en industriegebied in de Wijkermeerpolder is voor de opvang van het Noordzeekanaalgebied. Voor dit project is een aparte Integrale Effectrapportage opgesteld. Met de ontwikkeling van het hele Noordzeekanaalgebied is tot 2010 een bedrag van f. 5 miljard gemoeid.

De provincie heeft beslist dat de aanleg van een derde haven bij IJmuiden (15 ha) niet ten koste mag gaan van het Kennemerstrand als recreatiegebied.

Het streekplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van een bedrijfsterrein in Heemskerk, voor uitbreiding van de Catricummerwerf en voor kantoren bij Haarlem-Spaarnwoude, Heemstede-Aerdenhout en langs de Schipholweg. Herstructurering van onder andere de Waarderpolder en Business Park IJmond moet genoeg ruimte opleveren.

De provincie vindt dat de Stelling van Amsterdam als een samenhangend geheel aangepakt moet worden. Fort Velzen zal daarbij waarschijnlijk het onderspit delven. Verder moet er een groene zone komen aan de oostkant van de steden (Groene Decor) en in de binnenduinrand tussen Beverwijk en Castricum. Ook groen maar dan vooral agrarisch moeten blijven het Heemskerkerduin, het gebied ten oosten van Beverwijk/Heemskerk en het bollengebied bij Castricum.

Vanaf maandag ligt het ontwerp-streekplan ter visie in gemeentehuizen en bibliotheken. Tot 20 juli mag iedereen bezwaar aantekenen. Na informatiebijeenkomsten houdt de Statencommissie 28 september een hoorzitting. Uiterlijk 14 december is het ontwerp eenmaal vastgesteld en dan moeten alle gemeentelijke bestemmingsplannen daar aan getoetst worden.

Reageer op dit artikel