nieuws

GS Zuid-Holland ongerust over stadsvernieuwing

bouwbreed

“Onbegrijpelijk dat het budget voor stedelijke vernieuwing met maar liefst 42 procent dreigt te slinken.” Verontruste taal van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het adres van de drie kabinetsinformateurs. Terwijl iedereen aanneemt dat herstructurering hoog op de politieke agenda staat, wijst Zuid-Holland op een veel somberder scenario.

Het is dringen geblazen bij de informateurs. Nooit geschoten is altijd mis – zo zal in menige bestuurskamer de reden hebben geluid om er toch maar een briefje aan te wagen. Altijd gaat het om zaken met de hoogste prioriteit. En altijd kost het geld, veel geld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een rekensom gemaakt die suggereert dat de stedelijke vernieuwing na 2002 op een laag pitje kan komen te staan.

Een woordvoerder van de provincie rekent voor dat samenvoeging van de budgetten voor stadsvernieuwing, Vinex en stedelijke vernieuwing resulteert in een totaal investeringsbudget van f. 7,5 miljard voor de periode 2000 tot 2010. Landelijk is dat f. 730 miljoen per jaar, 42 procent minder dan het huidige VROM-budget van f. 1,3 miljard. De provincie baseert deze mogelijke terugval ook op meerjarenramingen in de Rijksbegroting.

Om dit scenario voor te zijn, lost Zuid-Holland alvast een schot voor de boeg van het in aanbouw zijnde kabinet. Formaties zijn bij uitstek de gelegenheid om de uitkomsten van gevoerd beleid te evalueren. Het is Gedeputeerde Staten in de eerste plaats te doen om het huidige investeringstempo op peil te houden.

Trace A73

De provincie is niet de enige die bij de formateur op de stoep staat. Om de aandacht van de informateurs te vangen, komt de Stichting Natuur en Milieu met “nieuwe feiten over het trace van de A73”. Omdat een trace op de oostoever enkele honderden miljoenen guldens duurder uitvalt, pleit Natuur en Milieu voor de “verkeerskundig gelijkwaardige, veel goedkopere en voor natuur en landschap veel minder ingrijpende oplossing op de westoever”.

Een krappe Kamermeerderheid koos in 1995 voor de oostoever, ervan uitgaande dat de weg het Roerdal ondergronds zou kruizen. Nu de extra kosten van het oosttrace vooral in de tunnel zitten, acht Natuur en Milieu het in strijd met de afspraken om de tunnel te vervangen door een brug, zoals Jorritsma heeft voorgesteld.

Vaarwegen

Op het verlanglijstje van het Centraal Overleg Vaarwegen staan hogere of beweegbare bruggen, extra sluiskolken en diepere vaarwegen. Ook het COV, dat ruim 40.000 ondernemers vertegenwoordigt, heeft zich tot de informateurs gewend. Volgens het COV vergt een verschuiving van de vervoersmodaliteit (modal shift), zoals bepleit door het kabinet Kok I in de nota ‘Transport in Balans’, een extra investering van f. 1 miljard.

Reageer op dit artikel