nieuws

Groningen wil met markt baggerprobleem oplossen Nijpend tekort aan bergingslocaties

bouwbreed Premium

Marktpartijen moeten eraan te pas komen om snel een oplossing te vinden voor het tekort aan bergingslocaties voor licht en sterk vervuilde baggerspecie in de provincie Groningen. Maar ook producenten daarvan (zoals overheden, waterschappen) dienen volgens Gedeputeerde Staten in dat overleg te worden betrokken. Een gezamenlijke inspanning moet voorkomen dat baggerwerkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Dat blijkt uit het door GS vastgestelde ‘Projectplan Baggerspecie’. Daarin wordt een beleidsnota over de problematiek met de opslag en verwerking van baggerslib aangekondigd. Die moet in september dit jaar gereed zijn.

Net als in andere delen van het land dreigt ook in de noordelijke provincie een tekort aan bergingscapaciteit voor vervuilde bagger, zowel op de korte als lange termijn. De provincie kan daar op dit moment ook weinig aan doen, omdat een algemene beleidslijn voor het oplossen van de gesignaleerde problemen ontbreekt.

Eemskanaal

Het capaciteitsprobleem is vooral nijpend met betrekking tot de sterk vervuilde baggerspecie (klasse 4). Uiterlijk in 2002 zal de bergingslocatie voor het verontreinigde Eemskanaalslib volgestort zijn. Daarna heeft de provincie geen depot meer voor opslag van deze baggerspecie.

De provincie wil op korte termijn een oplossing gevonden hebben. Gedacht wordt aan vergroten en/of verruimen van de vergunningseisen van bestaande eigen depots, maar ook aan realisatie van kleinschalige, tijdelijke (indroog)depots of grootschalige depots.

Maar daarbij komt automatisch een ander probleem om de hoek kijken. Want bij baggerwerkzaamheden komt niet alleen sterk vervuilde specie vrij. Ze leveren ook altijd licht verontreinigd slib op. Soms mag die baggerspecie op de walkant worden gezet. Dat is echter niet altijd haalbaar. Dan moet er gestort worden in een depot. Die capaciteit is er echter niet.

Nieuw convenant

De provincie wil snel met het Rijk gaan overleggen over een nieuw convenant inzake beheer en onderhoud van de hoofdkanalen.

De lopende overeenkomst loopt af in 2001. Daarin is geen rekening gehouden met extra kosten wegens bergen of verwerken van vervuilde baggerspecie.

Ook in het plan van aanpak voor de vaarverbreding van het Eemskanaal zijn daarvoor geen kosten gereserveerd. In dat plan gaat het Rijk ervan uit dat het baggerprobleem is opgelost voordat de infrastructurele werken beginnen.

De provincie wijst er op dat het Rijk verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen voor het realiseren van deze vaarverbreding alsmede beheer annex onderhoud ervan.

Reageer op dit artikel