nieuws

Bouw vreest sociale onzekerheid Europese vakbeweging wil verdere verlaging van uitkeringen tegenhouden

bouwbreed

woerden – De sociale zekerheid komt fors onder druk te staan als gevolg van het wegvallen van de Europese grenzen en de invoering van de euro.

Dit vreest de Bouw- en Houtbond FNV. De Europese vakbeweging zal alle middelen, inclusief acties, moeten inzetten om dit tegen te gaan.

Veel Europese landen bezuinigen op uitkeringen. Op die manier proberen ze enerzijds de arbeidskosten en anderzijds de collectieve uitgaven te verlagen. Ook valt de tendens te bespeuren om pensioenen aan te passen in verband met de vergrijzing, zo blijkt uit een FNV-onderzoek.

De Bouw- en Houtbond vreest dat deze trends zich zullen voortzetten als gevolg van de toenemende concurrentie binnen Europa. Daarom streeft de bond naar een gezamenlijk te ontwikkelen visie, samen met de Europese vakbroeders, landen en bedrijven. Daarbij moet als uitgangspunt dienen dat werklozen en arbeidsongeschikten voor langere tijd verzekerd kunnen zijn van een uitkering van tachtig procent van het laatstgenoten salaris.

Concurrentie

De bond stipuleert dat op zich niets mis is met concurrentie tussen Europese landen, maar niet zodra deze over de ruggen van uitkeringsgerechtigden gaat.

In Zuid-Europa constateert de bond overigens wel enkele verbeteringen in de uitkeringen. Dat neemt echter de ongerustheid bij de bond niet weg. Een zeer recent gehouden bliksemenquete staaft die zorgen.

Daaruit blijkt dat wordt gevreesd voor verdergaande verlagingen van uitkeringen in Noord-Europese landen. Dat heeft te maken met de angst dat via lonen en uitkeringen geconcurreerd gaat worden. Slechts een gering deel van de geenqueteerden verwacht dat de Nederlandse overheid genoeg zal doen om de sociale zekerheid op peil te houden.

Om alvast een begin te maken met de bouw van een coalitie organiseert de Bouw- en Houtbond maandag 17 mei in Ede een internationale studiedag waar uit verschillende landen sprekers hun visie op deze problematiek zullen geven.

Reageer op dit artikel