nieuws

Vlaamse ‘sloopminister’ laat bouw villa’s toe in beschermd bosgebied

bouwbreed

brussel – De Vlaamse minister voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, Steve Stevaert, is in opspraak gekomen, nadat zijn ministerie een gunstig advies verstrekte over de bouw van elf luxueuze villa’s met zwembad in een wettelijk beschermd bos in Kapellen bij de Nederlandse grens.

Elke villa wordt gebouwd op een hectare van deze beschermde bosgrond. Ze zijn onder anderen bestemd voor Nederlandse kopers. In Kapellen wonen vrij veel Nederlanders, omdat Belgie geen vermogensbelasting kent.

De bouwvergunning is echter volledig in strijd met het moratorium op ontbossingen van de Vlaamse gewestregering uit 1998.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen protesteerde tegen de bouw van de villa’s. Volgens de vereniging geeft minister Stevaert in Kapellen voorrang aan de belangen van de projectontwikkelaars boven die van de gemeenschap. Terwijl de ‘sloopminister’ elders in Vlaanderen bezig is met sloopacties tegen huizen, die zonder bouwvergunning zijn gebouwd of omdat ze plotseling door de wijziging van gewestplannen in een ‘zonevreemd’ gebied zijn komen te liggen. De afgeleverde bouwvergunningen voor de elf villa’s zijn onwettelijk en moeten daarom volgens de vereniging worden ingetrokken. Ze meent dat eens temeer is aangetoond dat de grote vastgoedmaatschappijen nog steeds een machtige greep hebben op de administratie en de politiek. De ‘sloopminister handelt niet consequent, zo oordeelt de vereniging.

De Vlaamse gewestregering besloot twee jaar geleden in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tienduizend hectare bos extra aan te leggen tegen het jaar 2007. Ontbossing moet worden gecompenseerd. Maar die toezegging werd nooit waargemaakt.

Druk druk

In oktober 1998 beloofde de toenmalige Vlaamse minister van milieu daarvoor de nodige uitvoeringsbesluiten goed te keuren. Een halfjaar later is daarvan nog altijd geen sprake omdat de Vlaamse regering het “te druk” heeft.

Grote drukte heerst kennelijk ook bij de administraties voor ruimtelijke ordening en huisvesting in de vijf Vlaamse provincies. Ofschoon de Vlaamse regering van de daken schreeuwt dat haar administratie “erg goed werkt” en op wereldvlak zelfs tot de “sub-top” behoort, worden aanvragen voor bouwvergunningen in de meeste provincies traag afgehandeld.

Rampgebied

De provincie Antwerpen spant de kroon. Ze heeft gemiddeld 104 dagen nodig om een bouwvergunning af te handelen. Dat is vier keer zo lang als in de provincie Vlaams-Brabant waar de gemiddelde duur 27 dagen bedraagt. Antwerpen geeft toe dat deze gemeente een “rampgebied” is voor het aanvragen van bouwvergunningen.

Inmiddels is de politiek ook wakker geschrokken van dit probleem. De Christelijke Volkspartij (CVP) en de Vlaamse socialisten (SP), die de meerderheid hebben in het Vlaamse deelparlement, willen dat in de toekomst alleen de gemeenten nog laten beslissen over het al dan niet toekennen van een bouwvergunning. De provinciale administraties voor ruimtelijke ordening zouden alleen nog ingeschakeld moeten worden om controles te verrichten op de strikte naleving van bouwvergunningen. Of het probleem daarmee van de baan is, is twijfelachtig. Want het is algemeen bekend dat er veel gemeenten zijn die nog trager werken dan de provinciale administraties.

Reageer op dit artikel