nieuws

Ondergronds net kan eenderde wegtransport aan Pas volgend jaar definitief standpunt te verwachten

bouwbreed

Een landelijk netwerk voor een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) kan in de maximale variant ongeveer eenderde van het goederenvervoer over de weg overnemen. De aanleg van zo’n net vergt tussen de f. 55 en f. 120 miljard. Daar staan echter besparingen tegenover van zo’n f. 30 miljard in de aanleg van traditionele infrastructuur. Volgend jaar is het pas mogelijk een definitief standpunt in te nemen over de vraag of ondergrondse infrastructuur moet worden gezien als een publieke taak.

Een en ander blijkt uit het voortgangsverslag over de toekomstige mogelijkheden van Ondergronds Transport en Buisleidingen (OTB) dat de ministers Jorritsma, Wijers en De Boer naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin wordt uitgegaan van 14 landelijke knooppunten van waaruit stukgoederen per standaardkarretje onder de grond in de steden worden gedistribueerd.

De hiervoor verantwoordelijke Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport (IPOT) tekent bij deze getallen wel aan dat het gaat om een eerste globale analyse. Daarbij is uitgegaan van het volledig geboord ondergronds aanleggen van het netwerk. In werkelijkheid zal met name de verbinding tussen de knooppunten op veel plaatsen bovengronds kunnen.

Ook kan boren achterwege blijven als er vanaf het maaiveld gewerkt kan worden. Bovendien zullen bij voldoende schaalgrootte de boorkosten van grotere trajecten goedkoper kunnen uitvallen. Verder kunnen nog besparingen worden bereikt wanneer optimaal gebruik wordt gemaakt van een logistiek netwerk waarin ook ander vervoersmodaliteiten zijn opgenomen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gas en elektriciteit.

Ondergronds transport blijkt enorm veel positieve effecten te hebben. In de maximale variant kan 34% van het goederenvervoer dat nu via de weg plaatsvindt, door de buizen worden geleid. Daarbij gaat het vooral om kort en middellang vervoer. Dit heeft weer positieve effecten op de congestie in en rond de steden. Dat scheelt in 2020 ruim f. 2 miljard aan congestiekosten.

Ook het milieu is gebaat bij ondergronds transport. Zo vermindert de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen aanzienlijk. Het aantal geluidgehinderde woningen neemt eveneens sterk af.

Haalbaarheid

Het kabinet ziet dan ook duidelijk welke potenties OTB heeft. Toch zal er nog het nodige onderzocht moeten worden. Zo zal bijvoorbeeld duidelijk moeten zijn dat er voldoende aanbod van goederen is, of met andere woorden of het bedrijfsleven wel mee wil doen. Daar staat of valt de economische haalbaarheid mee. Daarover zal in 1999 meer duidelijk zijn.

Dat neemt niet weg dat er toch al verder gewerkt wordt aan proefprojecten. Zo verwacht het bedrijfsleven dat nog dit jaar besluiten kunnen worden genomen over het OLS van Aalsmeer via Schiphol naar Hoofddorp. In tegenstelling tot het OLS-netwerk met buizen van 2 meter diameter dat de IPOT in gedachte heeft, moet dit een diameter krijgen van 3,5 meter. Dit in verband met de standaard vliegtuigcontainers. Vanwege de hoge kosten bij deze diameter wordt daar nu gedacht aan gedeeltelijke bovengrondse aanleg.

Ook de ideeen over buizen naar Nedcar en DSM in Zuid-Limburg zijn al in een verder gevorderd stadium. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat dit kansrijk is. De opbrengsten zijn hoger dan de aanlegkosten.

Uit berekeningen over de diverse varianten blijkt daar overigens dat boren niet veel meer kost dan bovengrondse aanleg. Daarvan uitgaande, is boren altijd te verkiezen boven een bovengrondse aanleg.

Reageer op dit artikel