nieuws

De Boer: werkbaar milieubeleid alleen bij ‘groen’ regeerakkoord

bouwbreed Premium

De praktijk wijst uit dat verantwoordelijke mensen willen samenwerken voor een beter milieubeleid. Dat lukt ze echter alleen wanneer de politiek tot een werkbaar ‘groen’ regeerakkoord weet te komen, benadrukte VROM-minister De Boer op een bijeenkomst in Den Haag.

De Boer sprak op een bijeenkomst over het Derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3). Dat schiet op enkele punten nog tekort, zodat bijvoorbeeld de doelstellingen voor geluidhinder in 2010 niet worden gehaald.

De blijvende problemen hangen samen met de economische groei en met structurele factoren als hoge mobiliteit. Te treffen maatregelen zijn volgens De Boer ingrijpender dan het huidige kabinet aan de hand van het regeerakkoord tot stand kan brengen.

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) concludeerde eerder dat de verkiezingsprogramma’s voor het milieu meer ambities bevatten dan vier jaar geleden.

Verschillen

Er doen zich volgens De Boer evenwel verschillen voor. De VVD maakt bijvoorbeeld een voorbehoud bij de voorgestelde verhoging van de energieheffing. Deze partij wil ook dat alle belastingbetalers de kosten van het rekeningrijden opbrengen inplaats van alleen de autogebruikers. Het milieubeleid voor de komende vier jaar moet mede om die reden een stevige basis in het regeerakkoord krijgen.

Het komende landsbestuur moet het NMP gereed maken. De aanpak van problemen als geluidhinder vergt jaarlijks f. 200 miljoen terwijl voor het verminderen van de broeikasgassen per jaar f. 1 miljard moet vrijkomen. De belastingen op inkomen moeten plaats maken voor belastingen op milieu. Dat houdt in elk geval een verdubbeling in van de energieheffing en een evenredige verlaging van de inkomstenbelasting. Ook andere milieubelastingen kunnen omhoog zodat de prijzen de milieukosten beter weergeven.

Inkomsten

Het NMP voorziet een economische groei van 2,7 procent. Valt de toename hoger uit, dan moet dat automatisch tot extra milieu-inspanningen leiden. Daarvoor bestaan volgens De Boer mogelijkheden, want extra groei levert de overheid extra inkomsten op. Het komende regeerakkoord moet erkennen dat ruimtelijke ordening, ruimtelijke investeringen en milieu een eenheid vormen. Het rijk dient middelen zodanig aan te wenden dat ze bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling.

Reageer op dit artikel