nieuws

‘Buisleidingentransport op agenda kabinetsformateur’

bouwbreed

Ondergronds transport door buisleidingen zal zonder meer op de agenda van de kabinetsformateur komen. Daarvan is de Vereniging van boor-, kabelleg- en buizenlegbedrijven (Bolegbo-vok) overtuigd. Reden hiervoor is het verschijnen van de rapportage ‘Transport onder ons’ van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken.

Volgens Bolegbo-vok is is de rapportage een goede stap voor de verdere ontwikkeling van ondergronds buisleidingentransport. “Terecht ziet nu ook het kabinet dat buisleidingentransport grote voordelen heeft en economische groei mogelijk maakt zonder milieuschade”, zo laat Bolegbo-vok weten.

In de rapportage trekken de ministeries jaarlijks f. 2,5 miljoen uit voor de uitvoering van een onderzoeksprogramma naar ondergronds transport en buisleidingen (OTB). Hoewel dit in de ogen van Bolegbo-vok een beperkt bedrag is, beschouwt zij het als een positief signaal.

De ministeries laten het vervolgens aan een volgend kabinet over om te bekijken of er overheidsgeld gestoken moet worden in proefprojecten. Daarbij gaat het vooral om twee concrete projecten, de ethyleenleiding naar Delfzijl en het Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) van Aalsmeer via Schiphol naar Hoofddorp.

Grote potentie

Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat de effecten van ondergronds transport positief zijn. Een buisdiameter van twee meter blijkt een grote potentie te hebben. Een derde van het binnenlands transport kan daar doorheen. Wel blijkt dat ondergrondse logistieke systemen alleen rendabel te zijn als een landelijk netwerk van verbindingen tussen intermodale knooppunten wordt aangelegd. Op die manier kunnen productie- en distributiecentra rechtstreeks worden aangesloten op de winkelcentra in de steden. Bij losse (stads-)systemen is extra overslag noodzakelijk hetgeen het transport te duur maakt.

De milieueffecten zijn zelfs zeer positief, vooral in de steden. Minder stank, herrie en onveiligheid en minder groei van de CO2-uitstoot zijn het gevolg. De bereikbaarheid van de steden en daarmee het economisch functioneren is ermee gediend. Daartegenover staan echter hoge investeringen die pas op lange termijn worden terugverdiend.

Gelet op al die voordelen gaat Bolegbo-vok er vanuit dat ondergronds buisleidingentransport zeker onderwerp van gesprek zla zijn in de komende kabinetsformatie.

Reageer op dit artikel