nieuws

Administratieve lasten komen in commissie

bouwbreed Premium

Een nieuwe commissie onder voorzitterschap van een hoog gekwalificeerde vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven moet het kabinet gaan helpen de administratieve lastendruk voor bedrijven met 25% te reduceren. Dit schrijft staatssecretaris Anneke van Dok (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Gebaande paden, zo vindt zij, werken onvoldoende.

In de commissie, die het kabinet moet voorzien van vernieuwende ideeen, zullen naast het bedrijfsleven ook andere belanghebbenden als de Consumentenbond zitting kunnen nemen. Ook zal de commissie voorstellen kunnen doen om belanghebbenden beter te betrekken bij voorstellen voor nieuwe regelgeving. Het is de bedoeling dat de commissie in november dit jaar rapporteert.

Van Dok neemt alvast een voorschotje op de ideeen. In haar brief geeft zij al zes opties voor het verder terugdringen van de administratieve lasten.

Zo gaat het kabinet na welke meldingsplichten bedrijven hebben, welk doel ze dienen en of er sprake is van overlap. Doel hiervan is te bekijken of er een eenvoudige standaardprocedure kan komen. Bovendien wordt bekeken of het nuttig is standaardformulieren voor te schrijven.

Informatie- en communicatietechnologie kan eveneens helpen. Aanlevering van gegevens kan daardoor sneller en eenvoudiger. Bovendien kunnen verschillende instanties gebruik maken van elkaars gegevens. Ook het vaker gebruiken van aangeleverde gegevens behoort tot de mogelijkheden.

Het kabinet ziet daarnaast ook wel wat in het meer vat krijgen op nieuwe regelgeving. Bekeken wordt hoe door aanscherping van toetsingsprocedures van voorgenomen regelgeving beter zichtbaar kan worden gemaakt welke administratieve en bestuurlijke lasten de regels veroorzaken bij ondernemers. Het kabinet denkt daarbij aan ‘proeftuin’ zoals dat in Denemarken wordt gehanteerd. Daarbij bekijkt een panel van ondernemers vooraf de gevolgen van regels voor hun administratieve lasten.

Permanent proces

Samen met de gemeenten gaat het ministerie van Economische Zaken bekijken hoe het zit met de vergunningverlening door gemeenten. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de gemeenten die het goed doen. Die kunnen dan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten die het ondernemingsklimaat willen verbeteren.

Op zeer korte termijn wordt daartoe de gemeentelijke drank- en horecaregelgeving tegen het licht gehouden. Spoedig daarna volgen de milieuregelgeving mede in relatie tot de bouwregelgeving.

Van Dok is er nog niet uit of 25% vermindering van de administratieve lastendruk haalbaar is, zoals de Tweede Kamer heeft gevraagd. Maar de nu ingezette lijn is in haar ogen een onderdeel van een permanent proces in de strijd tegen de administratieve lasten.

Reageer op dit artikel