nieuws

Van Weele (7) Hierbij mijn commentaar op de ‘achtergrondinformatie’ van prof. ir. A.F. van Weele in Cobouw van 18 maart.

bouwbreed Premium

In Cobouw is ter discussie gesteld of deskundigenadvies aan objectiviteit inboet door betrokkenheid bij de schadeveroorzakende partij en/of machtigste partij. De schade, kosten van een advocaat en eigen bouwdeskundigen kan een kleine ondernemer, onderaannemer of particulier meestal niet onbeperkt voorschieten. Die delft het onderspit in de gangbare praktijk van eindeloos vertragende acties vaak al voor er eindelijk geprocedeerd kan worden.

Van Weele zelf maakt een soort onderscheid tussen de partijdeskundige en de onafhankelijke expert van een partij of diens verzekeraar. Het recht kent naast de partijen zelf, alleen partijdeskundigen, dus experts die op verzoek van een van de partijen hun visie geven en door de rechtbank benoemde deskundigen.

Bij de schade aan twee panden aan het Singel naast de bouwput van het Kalvertorenproject werd namens de verzekeraar verbaasd gereageerd op het afwijzen van een voor allen bindend advies door professor Van Weele als extern deskundige. Na een jaar schadeopnames en onderzoek wordt zijn eerste rapport ontvangen als onderzoek van deze extern deskundige.

Extern deskundige

De discussie over dit verschijnsel betreft een aantal facetten. Allereerst wekt het voeren van de titel professor de indruk dat er sprake is van een wetenschappelijke visie zonder banden met de commercie. Na beeindiging van een parttime buitengewoon hoogleraarschap wordt de titel meestal niet meer gevoerd.

Als leverancier van voorzieningen tijdens de bouw is het optreden als deskundige beperkt.

Toevallig was uitgekomen dat professor Van Weele Ifco-kastjes geleverd had, trillingsregistratie verrichtte en adviseur van de aannemer/constructeur was. Zijn kastjes registreerden te veel getril bij het heiwerk (13 in plaats van de toegestane 4 millimeter per seconde en niet 8 millimeter per seconde als gerapporteerd). Zo iemand is partij in het geschil en zeker niet een extern deskundige. Nog bonter wordt het als deze persoon ook nog voor een bindend advies wordt voorgesteld, dus om alles buiten de rechter om te regelen.

Opportunistisch

Inderdaad, er lopen nog procedures. Ik kan het niet laten als gedupeerde burger toch te reageren op de “afkeurenswaardige, verschrikkelijke dingen”, die volgens hem “zonder enige filtering door Cobouw overgenomen zijn”. De gevels moesten gelijktijdig op last van Bouwtoezicht gestut worden wegens instortingsgevaar en scheurvorming tijdens de beeindiging van de bemaling van de bouwput. De eerste scheurvorming ontstond vlak na het heiwerk.

Cobouw kent alle drie rapportages van professor Van Weele en de brieven namens de verzekeraar. De tien over de oorzaak van de schade geraadpleegde deskundigen waren geen van allen betrokken bij het project en in die zin onafhankelijke partijdeskundigen. Onder hen was een professor die de opgaven van Van Weele opportunistisch noemt en twijfelt aan zijn wetenschappelijk geweten.

Dat De Waal recent door de aannemer voor het herstel van Singel 449 is ingeschakeld, maakt zijn rapportage van anderhalf jaar geleden geen verslag van een direct belanghebbende zoals Van Weele dat is. Of de deskundige voor de aannemer of voor diens verzekeraar optreedt, maakt weinig verschil omdat het belang van beide is om geen aansprakelijkheid te erkennen.

Zonder de bouwtechnische gegevens in de andere drie becommentarieerde gevallen te kennen, lijkt het aannemelijk dat ook daar sprake is van weinig realistisch causaliteitsonderzoek.

Citaten

Niet bekend

Deze bloemige teksten over rampzalige natuurverschijnselen zijn plezierig leesvoer, tenzij men al drie jaar tobt hoe de doorlopende kosten en het schadeherstel gefinancierd moeten worden en men noodgedwongen eigen advocaat speelt zonder brood daarvan op de plank. Als troost telt dat het bouwrecht veel interessanter blijkt dan het leek en rechters veel kritischer zijn dan kennelijk gedacht is.

Kenniscentrum

Omdat dit soort ellende bij megaprojecten door megaondernemers voorkomen moet worden en iedereen gebaat is bij rechtvaardigheid tijdens onderhandelingen en een eerlijke rechtsgang, heeft Cobouw terecht aandacht geschonken aan deze ongewenste randverschijnselen. Een kenniscentrum van deskundigen kan voor huiseigenaren en onderaannemers betekenen dat zij zich kunnen wapenen tegen de baronnen in de bouw, hun verzekeraars en deskundigen. Naast heel schrijnende gevallen zijn overigens ook gevallen bekend geworden van aannemers en verzekeraars die wel aansprakelijkheid aanvaarden bij dit “kansspel” zoals Van Weele het al of niet optreden van immense schades ziet.

A. Bierenbroodspot, Amsterdam

Van Weele (8)

Een kanttekening bij de ingezonden brieven van prof. A.F. van Weele en ir. K. Joustra (Cobouw 18 maart).

Ik hecht eraan te benadrukken dat de essentie van het conflict was toegespitst op de keuze: de bedrijfsvloer onderheien of uitvoeren op staal?

Door de aannemer was aangegeven dat onderheien voor de opdrachtgever financieel onhaalbaar was.

Bij de keuze voor funderen op staal is door Ingenieursbureau Boorsma nadrukkelijk gewezen op zettingen. De opdrachtgever en de aannemer hebben dit geaccepteerd. Een en ander is met berekeningen door Ingenieursbureau Boorsma onderbouwd.

Echter, toen de zettingen daadwerkelijk optraden, werd de voorwetenschap daarvan door zowel aannemer als opdrachtgever ontkend. Aan dit essentiele punt is bij de arbitrage tussen Ingenieursbureau Boorsma en de aannemer volledig voorbij gegaan.

Ir. K. Boorsma,

Drachten

Reageer op dit artikel