nieuws

Temporisering woningbouw

bouwbreed

In Cobouw van 6 februari werd een ingezonden brief geplaatst van ir. W. Schrieks van VGBouw, onder de titel ‘Temporisering woningbouw is heilloos’. Een en ander was aanleiding voor ir. J.J. Westra, directeur Woningbouwstichting Oosterhout, om te reageren in Cobouw van 12 maart. De titel van zijn repliek luidde ‘Eendimensionaal beeld VGBouw’. In de hierna volgende reactie daarop maakt Schrieks nogmaals duidelijk wat de kern van zijn betoog van 6 februari is, en geeft hij aan dat Westra in zijn ogen niet op die kern is ingegaan.

In mijn brief van 6 februari heb ik, als centrale punt, aangegeven dat beperking van de woningbouw ertoe zal leiden dat de Nederlanders gedwongen blijven wonen in huizen die ze eigenlijk niet willen.

Voor de woonconsument is het aantrekkelijk dat er keuzemogelijkheden ontstaan. Dat is niet alleen van belang als men wenst te verhuizen omdat men hogere eisen stelt aan het woongenot, maar vooral ook als het noodzakelijk is om te verhuizen (in verband met een andere levensfase of bijvoorbeeld verandering van werkkring).

Bij voldoende woningaanbod ontstaan verhuisketens. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid een woning te betrekken die beter past. Het resultaat is wel dat uiteindelijk de meest ongewenste woningen leeg komen te staan. Volgens de heer Van Velsen is binnen enkele jaren een leegstand van 3 tot 5% te verwachten.

Uit de reactie van de heer Westra blijkt niet of hij ervoor pleit de bouwproductie te beperken, zodat ook de minst gewenste woningen noodgedwongen bewoond blijven.

Het komt mij voor dat zo’n stellingname ook niet is vol te houden. Iedereen met een woningbezit dat tot die 3 tot 5% kan gaan behoren, moet dus actie ondernemen. Collega’s van Westra doen dat door dat bezit te verkopen of door herstructurering. Dat laatste is niet eenvoudig, maar wel een uitdaging voor alle partijen in het bouwproces.

Herstructurering is moeilijker, maar een betere oplossing dan het simpelweg verbieden dat aan de groeiende vraag naar woonkwaliteit wordt voldaan.

Reageer op dit artikel