nieuws

Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek

bouwbreed Premium

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf voelt zich sterk gesteund door het zojuist uitgebrachte WRR-rapport ‘Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek’. De conclusie dat het ‘compacte stadsbeleid’ onhoudbaar is, wordt door het AVBB gretig omarmd.

In zijn eigen rapport ‘Doorkijk op ruimtelijke inrichting’ hamert het AVBB erop dat meer welvaart leidt tot een grotere vraag naar ruimere woningen en meer kwaliteit. Ook aan de woonomgeving worden hogere eisen gesteld. In een vrijdag uitgegeven persverklaring toont het AVBB zich verheugd dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over tal van beleidszaken hetzelfde standpunt inneemt.

Ook het AVBB is van mening dat de sterke scheiding tussen planvorming en financiering moet worden opgeheven en dat de regie van het Rijk zich vooral moet richten op de hoofdstructuur van ons land.

ICES-investeringen

De bouwondernemers bevestigen dat het huidig ruimtelijk beleid onder druk staat en dat de belangrijkste nationale investeringsbeslissingen (ICES) dringend om een andere aanpak vragen.

De ‘loshangende’ positie van de ICES-investeringen van tientallen miljarden waarover de WRR zich kritisch uitlaat, is ook het AVBB een doorn in het oog. “Binnen het rijksbeleid wordt langs twee lijnen gewerkt”, schrijft de ondernemersbond, “enerzijds de werkgroepenstructuur rond de ICES en anderzijds de traditionele voorbereiding van ruimtelijk beleid. Ieder is afzonderlijk bezig met de topprioriteiten van ons land”, constateert het AVBB en kondigt aan dat het zeer binnenkort samen met VNO-NCW “een advies op maat zal geven om de besluitvormingsprocedures met behoud van inspraak te versnellen”.

Het AVBB blijft erop wijzen dat de overheid veel plannen op stapel heeft staan, maar dat te lang onduidelijk blijft welke plannen worden aanbesteed. Voorbeeld: de Tweede Maasvlakte.

Voldoening

Met voldoening constateren de bouwondernemers dat de WRR de AVBB-studies naar de functie van mainports en het belang van corridors (A4) een warm hart toedraagt. “Ook de WRR ziet de dynamiek van de huidige samenleving niet als een ‘tijdelijk iets’. Er wordt zelfs van een netwerksamenleving gesproken. Een radicale breuk met de voortschrijdende automobiliteit acht de WRR ondenkbaar. Infrastructuur is in de nieuwe netwerkeconomie een zaak van de eerste orde”, constateert het AVBB instemmend.

De bouwondernemers zouden graag zien dat de A-4 corridor als masterplan wordt ontwikkeld, in overleg met vervoers- en milieuorganisaties.

Reageer op dit artikel