nieuws

Rekenvoorbeeld bij enkele reisafstand

bouwbreed

Rekenvoorbeeld bij enkele reisafstand

Stel, de bestuurder heeft in 1998 f. 12.000 ontvangen (vergoeding a – 0,60 per km) onder toepassing van de in paragraaf 2 opgenomen goedkeuringsregeling, maar niettemin verlangt een van de betrokken werknemers voor de inkomstenbelasting over 1998 wel aftrek van het reiskostenforfait.

Dat heeft de volgende consequenties:

– Over het desbetreffende kalenderjaar komt de goedkeuring integraal te vervallen; voor zover aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan, is de met ingang van 1 januari 1998 geldende meeregeling van toepassing.

– Aan de inhoudingsplichtige wordt een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd over f. 8010 ( – 12.000 – f. 3240 – f. 750), zijnde het bovenmatige gedeelte van de vergoeding die de bestuurder heeft ontvangen.

– Van de bovenmatige vergoeding van f. 8010 wordt f. 1860 (40 dagen x 100 km x f. 0,60 minus het reiskostenvergoedingforfait over 2 maanden a f. 270) tegen het enkelvoudige tarief in de eindheffing betrokken. Het resterende deel ( – 8010 – f. 1860) kan, met inachtneming van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet, in aanmerking komen voor eindheffing tegen het tabeltarief.

– Ten slotte kan de inhoudingsplichtige besluiten de naheffingsaanslag geheel of gedeeltelijk te verhalen op de betrokken werknemer die de aftrek voor de inkomstenbelasting heeft geclaimd. Voor deze werknemer vormt het verhaalde bedrag geen negatieve inkomsten uit arbeid.

Reageer op dit artikel