nieuws

Politiek sluit ogen voor uitkomst milieudebat

bouwbreed Premium

Praten over milieubeleid, de zogenoemde ‘open planprocessen’ leiden nergens toe als zij niet duidelijk worden gekoppeld aan politieke besluitvorming. Dat staat in de studie ‘Duurzaamheid als uitdaging’ die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gisteren heeft gepubliceerd.

De onderzoekers Vermeulen, Van der Waals en Glasbergen van de Universiteit van Utrecht geven met deze publicatie een vervolg op de in 1994 verschenen WRR-rapportage ‘Duurzame risico’s: een blijvend gegeven’. Daarin pleitte de WRR voor het organiseren van leerprocessen, in dialoog met maatschappelijke groeperingen, burgers en bedrijven.

Vier jaar later constateren de Utrechtse milieukundigen dat de overheid de neiging heeft de ogen te sluiten voor “wetenschappelijke onzekerheden over milieuproblemen en voor de gevolgen van genomen maatregelen”. In discussies worden deze onzekerheden vaak niet eens onderkend. In plaats daarvan wordt veel energie gestoken in het uitwisselen van wat de onderzoekers ‘conflicterende zekerheden’ noemen. Overigens zonder dat de uitkomsten van de publieke discussie ook maar enigszins meetellen bij de feitelijke besluitvorming.

De Utrechtse onderzoekers stellen voor bij kwesties als de uitbreiding van Schiphol en de Tweede Maasvlakte een forum te benoemen, bestaande uit maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemers. Binnen dit forum moet overeenstemming worden bereikt over het te volgen beleid.

Daarnaast hebben vertegenwoordigers uit de politiek, bestuur en kennisinstituten een adviserende rol in de vorm van een referentieforum. Het is de bedoeling eventuele verschillen van mening met elkaar te confronteren, waarbij rekening moet worden gehouden met onzekerheden, en waarbij ook subjectieve aannames ter discussie staan. Zo nodig moet aanvullend onderzoek uitwijzen wat de beste oplossing is.

Reageer op dit artikel