nieuws

Terugvordering btw op bouwkavel?

bouwbreed

De eigenaren van woningen die ik als aannemer heb gebouwd, vragen mij of de btw op het bouwkavel die zij aan de gemeente hebben betaald, nog steeds kan worden teruggevorderd. Is daar inmiddels duidelijkheid over?

Ja, misschien is het in de vakantieperiode aan uw aandacht ontsnapt. Maar in juli 1997 heeft de Hoge Raad in een slotakkoord beslist dat eigenaren de teveel betaalde btw bij de gemeente kunnen terugvorderen als het om een bouwkavel gaat, waar op het moment van de overdracht van de grond nog helemaal niets mee is gebeurd.

In die situatie kon tot voor kort een bouwkavel niet als een nieuw vervaardigde onroerende zaak worden aangemerkt. Het gaat dus om een bouwkavel (bijvoorbeeld weiland) dat volkomen braak ligt, maar uitsluitend vanwege een bestemmingswijziging als ‘bouwkavel’ door de gemeente is verkocht.

Sinds 1981 stelde de fiscus zich op het standpunt dat als in de omgeving werkzaamheden zijn uitgevoerd, er al sprake is van nieuwe bouwgrond waar btw over moet worden betaald.

In 1991 besliste de Hoge Raad in het bekende Sint Oedenrode arrest dat aan het bouwkavel zelf werkzaamheden moeten zijn verricht op het moment van de transactie, dan wel dat het perceel is aangesloten op hoofdleidingen (gas, water, elektra, riolering). Dan was er wel terecht btw geheven.

De feitelijke situatie speelt overigens altijd een belangrijke rol. Veel eigenaren zullen ook moeilijk kunnen bewijzen dat op het moment van de overdracht nog niets met het bouwkavel was gebeurd.

Maar als ik er vanuit ga dat uw klanten een maagdelijk bouwkavel met btw hebben gekocht, dan kunnen zij bij de gemeente volgens normaal civiel recht een vordering tot teruggaaf van btw wegens ‘onverschuldigde betaling’ neerleggen. U kunt tot 20 jaar terug (dit jaar nog over transacties in 1977) een betaling als ‘onverschuldigd’ aanmerken. Nadat beide partijen hebben vastgesteld dat er sprake is van een overschuldigde betaling, kan de eigenaar binnen 5 jaar terugvordering eisen. Vaak zal de rechter er aan te pas moeten komen.

De teruggaaf btw wegens ‘onverschuldigde betaling’ kan al met een eenvoudige brief aan de gemeente worden geclaimd, zonder enig vormvoorschrift. Een aangetekende brief met de gegevens over het perceel, de datum van de transactie, eventueel met als bewijsmateriaal foto’s van het bouwkavel en vermelding van het bedrag dat de eigenaar wenst terug te ontvangen met het nummer van zijn bank- of girorekening is reeds voldoende. Het terug te vorderen bedrag is de btw over de koopsom van de grond vermeerderd met een rentefactor vanaf het tijdstip van betaling tot en met de terugvordering.

In de brief kan tevens worden verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van begin juli 1997 in een zaak van een grondkoper in de gemeente Den Ham, waarbij de gemeente werd veroordeeld meer dan f. 10.000 btw en rente aan de grondkoper terug te betalen.

De btw die de gemeente moet terugbetalen, maar die zij zelf natuurlijk al lang heeft afgedragen aan de fiscus, zal de gemeente op haar beurt niet bij de fiscus kunnen terugvorderen. Want voor die terugvordering geldt het belastingrecht en had de gemeente binnen een maand na de btw-afdracht bij de fiscus bezwaar moeten maken tegen de eigen btw-aangifte.

De gemeente heeft berust in de wetgeving.

Nu stelt de Hoge Raad dat foute beslissingen van de belastinginspecteur waarin de gemeente (onbewust) berust heeft ‘achteraf geen reden kan zijn voor een belastingteruggaaf’. Want dan is volgens de Hoge Raad het hek van de dam. Een kwestie van eigen schuld, dikke bult.

Inmiddels heeft Staatssecretaris Vermeend per 11 juli 1997 de wet op het gebied van de levering van bouwkavels aangepast. Vanaf die datum is, als een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond, het bouwkavel belast met btw. En dat is compleet nieuw en sluit alle discussie uit. Deze regelgeving heeft ook gevolgen voor u als aannemer. U kunt bij aankoop van een bouwkavel kiezen of u met btw of met (6%) over-

drachtsbelasting koopt. Als u wilt, kunt u met een shovel het terrein egaliseren waardoor het in de btw-sfeer terecht komt.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ondernemersservice Arnhem. tel. 026 – 32 09 500.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels