nieuws

Landen in de Europese Unie moeten watervoorraad onderling verdelen

bouwbreed

Een trans-Europees hydrologisch netwerk, dat het wateroverschot uit het noorden van de EU overhevelt naar het zuiden. Dat idee is afkomstig van de Spaanse Europarlementarier J. de Dios Izquierdo Collado. Hij wil dat de Europese Raad en de Europese Commissie (EC) de onderlinge aansluiting van aangrenzende waterbekkens in verschillende landen bevordert. Een proef moet aantonen of het stroomgebied van de Rhone Spanje en Portugal van water kan voorzien.

Izquierdo Collado stelt onderzoek voor naar de watervraag en -distributie. Deze studie moet ook eventuele gevolgen voor het milieu aantonen. Regionale en plaatselijke overheden dienen programma’s op te stellen voor het beheer van de watervoorraden, zodat die deel kunnen uitmaken van een trans-Europees hydrologisch programma.

De EC kan dan een kadervoorstel uitwerken voor de onderlinge verbinding van Europese waterbekkens. Daar hoort ook een handleiding bij voor het watergebruik in noodsituaties. Overheveling van water tussen bekkens kan echter alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken landen.

De Spaanse europarlementarier T. Estevan Bolea meent dat een beter beheer van nationale watervoorraden eveneens succes oogst. Daar blijkt tot op heden nog maar weinig animo voor te bestaan. Plaatselijke overheden in bijvoorbeeld Spanje trekken in hun begroting geen middelen uit voor waterbeheer.

Bij de maatregelen valt te denken aan besparingen op het gebruik en ontzilting. Voor dat laatste kan wellicht apparatuur worden ontwikkeld die later buiten de EU kan worden verkocht.

De EC zegt dat momenteel de kennis ontbreekt om verstandig in te grijpen in waterlopen en om grote waterprojecten op te zetten. De nadruk ligt daarom de komende tijd op betere benutting van de plaatselijke mogelijkheden.

Reageer op dit artikel