nieuws

Kabinet rekent te weinig met woningkwaliteit

bouwbreed Premium

“Als je de behoefte aan een luxe bungalow in Amsterdam wegstreept tegen een goedkope leegstaande flat in Delfzijl, is het mogelijk te concluderen dat er in de jaren 2005-2010 kan worden volstaan met de bouw van 45.000 woningen per jaar. Dat is echter een absurde veronachtzaming van de kwalitatieve woningbehoefte.”

In deze niet mis te verstane woorden richt VGBouw zich tot de Vaste Kamercommissie voor volkshuisvesting over de actualisering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, zoals die door het kabinet is gefiatteerd.

Bij deze opzet is er namelijk helemaal geen rekening gehouden met het moeten wegwerken van het huidige woningtekort en met de kwalitatieve woningvraag. Daarom zou moeten worden vastgehouden aan de cijfers, die het Centraal Planbureau heeft vastgesteld. Dat bureau komt tot de conclusie dat er, afhankelijk van het te kiezen scenario, 51.000, 57.000 of 74.000 woningen per jaar aan de voorraad dient te worden toegevoegd.

Ook kan VGBouw zich niet vinden in de ruimte die voor woningbouw wordt gereserveerd. In de ‘Actualisering’ wordt niet aangegeven met welke oppervlaktes aan bouwlocaties rekening moet worden gehouden. Het Centraal Planbureau doet dat wel. En houdt er zelfs rekening mee dat buiten de Randstad niet in te hoge dichtheden kan worden gebouwd en dat er voor eengezins-koopwoningen meer ruimte nodig is dan voor meergezins-huurwoningen.

Het CPB komt in de meest ruime berekening op een behoefte aan 42.300 ha ruimte, die provincies en andere overheden voor woningbouw tot 2010 dienen te reserveren.

Voldoende ruimte

Uit de ‘Actualisering’ kan niet worden afgeleid welk deel al wel gereserveerd is en wat er nog ontbreekt. VGBouw dringt er op aan alle 42.300 ha nu al te reserveren. Tenslotte duurt het in Nederland elf jaar voordat een plan voor woningbouwlocatie kan worden gerealiseerd, zo citeert VGBouw uit een onderzoek van McKinsey.

Er hoeft volgens deze werkgeversorganisatie niet te worden gevreesd dat er onvoldoende ruimte voor het wonen beschikbaar is. Alweer volgens het CPB zal tot 2020 140.000 tot 300.000 ha landbouwgrond een andere bestemming krijgen.

Tenslotte zegt VGBouw niet te begrijpen dat na 2005 nog 45% van de bouwopgave in bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. Naast uitbreidingsnieuwbouw zal er namelijk ook nog eens ruimte voor vervangende nieuwbouw moeten zijn. Lagere overheden zou moeten worden gevraagd een reele inschatting te maken van de capaciteit van het bestaande stedelijk gebied.

Reageer op dit artikel