nieuws

SER bekritiseert compacte stad Steeds meer steun voor bouwen langs rijkswegen

bouwbreed

De Sociaal Economische Raad (SER) wil dat het compacte stadbeleid, zeg maar de basis van de Vinex, op de helling gaat. Het adviesorgaan vindt dat vooral de corridorvorming, het bouwen langs hoofdvervoersassen, voorwerp van de ruimtelijke ordening moet worden. Hiermee krijgt het corridor-plan van het AVBB een belangrijke steun in de rug. Het ministerie van VROM houdt het er vooralsnog op dat het Vinex-beleid tot 2010 vastligt.

In het ontwerpadvies het Grotestedenbeleid zet de Sociaal Economische Raad vraagtekens bij het voortzetten van het compacte stadbeleid. Volgens de SER is het “principe van de compacte stad niet langer een in alle opzichten houdbaar beleidsconcept.”

Hoewel het adviesorgaan de positieve punten van de compacte stad, zoals aandacht voor een hoge leef- en milieukwaliteit, inziet, zegt het tegelijkertijd de nodige nadelen te bespeuren. Zo vindt de raad bijvoorbeeld dat er door het gevoerde beleid onvoldoende aandacht is geweest voor bedrijven die zich langs vervoersassen hebben gevestigd, of naar de omliggende gebieden zijn vertrokken. “Er ontbreekt een ruimtelijke ordeningsvisie die ingaat op de gevolgen van de blijkbaar moeilijk te beteugelen overloop van vooral bedrijvigheid”, aldus de SER in zijn ontwerpadvies.

Corridorvorming en bundeling van vervoersstromen moeten in de visie van het adviesorgaan dan ook niet alleen in samenhang met de compacte stad worden gebracht, maar juist voorwerp van de ruimtelijke ordening worden.

Corridorgedachte

Deze mening sluit bijna naadloos aan bij het plan van het AVBB om Nederland langs de belangrijkste vervoersassen verder te ontwikkelen. De bouwwerkgevers presenteerden vorig jaar dit voornemen, wat door het onderzoeksbureau TNO-Inro ‘wetenschappelijk’ was onderbouwd. Basis van de corridorgedachte is dat de vervoersassen zoveel mogelijk de ruggengraat van Nederland gaan vormen. Hierdoor neemt de mobiliteit af omdat woon-, werk- en recreatiegebieden beter op elkaar aansluiten.

VROM-minister Margaretha de Boer heeft nooit iets in deze ruimtelijke ordeningsvariant gezien. “Feitelijk hebben we het hier over lintbebouwing en we weten allemaal hoe stedenbouwkundig fout dat is”, aldus de bewindsvrouwe in een reactie op het AVBB-plan in deze krant. Niet lang daarna presenteerde Economische Zaken overigens een ambtelijke notitie, waaruit bleek dat Nederland zich al in een hoog tempo langs de rijkswegen heeft verstedelijkt.

Langs spoor

Volgens een woordvoerder van VROM moet vooral de rapportage van EZ als “slechts een ambtelijke notitie” worden gezien. “Verkeer en Waterstaat heeft ooit iets dergelijks gepresenteerd waarin stond dat er langs spoorlijnen moet worden gebouwd. Van deze nota is nooit meer iets vernomen”, aldus de woordvoerder. Het advies van de SER zal volgens hem op z’n merites worden bekeken. “Het ruimtelijke Vinex-beleid ligt echter tot 2010 vast. Over de actualisering van de Vinex is er een kabinetsbesluit. Het is duidelijk dat alleen de Kamer daar nog iets aan kan veranderen.”

Knelpunten

De Sociaal Economische Raad buigt zich volgende week over het ontwerpadvies Grotestedenbeleid. Naast een aanval op de compacte stad, signaleert de SER in zijn advies nog een aantal knelpunten die een effectiever grotestedenbeleid in de weg staan. Zo is er een te grote verbrokkeling in het ruimtelijke en ruimtelijk-economische beleid en is ook de samenwerking tussen gemeenten binnen een regio aan het afnemen.

Reageer op dit artikel