nieuws

Rijn wordt verspijkerd voor f. 25 miljard

bouwbreed Premium

Om het gevaar van overstromingen te beperken, zal er de komende 22 jaar voor zo’n f. 25 miljard aan de Rijn moeten worden verspijkerd. Tijdens de ministeriele Rijnconferentie onder leiding van Annemarie Jorritsma zijn afspraken gemaakt over hoe dat bereikt kan worden.

Verdiepen van en meer ruimte voor de rivier, zijn de belangrijkste maatregelen die de vijf Rijnoeverstatenministers hebben afgesproken in het Actieprogramma Hoog Water. Daarnaast blijven natuurontwikkeling en de strijd tegen vervuiling langs de oevers van de Rijn hoge prioriteit houden.

Het actieprogramma, dat loopt van 1998 tot 2020, heeft een aantal doelen. Zo moet het schaderisico als gevolg van extreem hoge waterstanden worden verminderd met 10% in 2005 en met 20% in 2020. Verder worden de hoogwaterstanden verlaagd met 30 cm in 2005 en 70 cm in 2020.

Voor de vijf landen gezamenlijk betekent dit alles een investering van zo’n f. 25 miljard. De Europese Unie heeft de komende vier jaar ongeveer f. 290 miljoen voor hoogwaterbescherming beschikbaar gesteld, waarvan ruim f. 200 miljoen voor Nederland is.

Probleempje

In Nederland gaat het vooral om verdieping en verbreding van de Rijn, Waal en IJssel waar dat kan. Met name verdieping is daarbij een probleem. Het gaat in veel gevallen om verontreinigd slib dat niet zomaar ergens gedumpt mag worden. “En zoals u weet, hebben we nog een probleempje met baggerdepots”, zo zei minister Jorritsma in een toelichting aan de internationale pers.

Meer ruimte voor de rivier is deels al geregeld in de gelijknamige richtlijn die bouwen in de uiterwaarden slechts toestaat onder stringente voorwaarden. Daarnaast helpt de ontwikkeling van stroken natuur langs de rivieren mee om deze meer ruimte te geven.

De Internationale Rijncommissie wijst nog eens op de urgentie van hoogwaterbescherming. Het gaat in het Rijnstroomgebied, dat wellicht getroffen zou kunnen worden door hoogwater, naar schatting om een totaal vermogen van f. 3,3 biljoen.

Reageer op dit artikel