nieuws

Noorden haakt in op conclusies Langman

bouwbreed Premium

Aan de discussie over de economische ontwikkeling van Noord-Nederland is gisteren een nieuw rapport toegevoegd: het ‘Kompas op de Toekomst, ruimte voor ontwikkeling van Noord-Nederland’. Daarmee schaart het Noorden zich praktisch volledig achter de adviezen van de commissie Langman.

In drie programma’s van activiteiten en maatregelen bevestigen de drie provincies de onderlinge overeenstemming. Bedoeld als zoveelste oproep aan het kabinet duidelijkheid te scheppen over de financiele ondersteuning.

Ruim tien miljard gulden, had de commissie Langman uitgerekend, kosten de maatregelen. Langman zette stevig in op de infrastructuur. De drie provincies legden wat meer accent op de positie van de stedelijke centra. Daarvoor moet volgens de Stuurgroep REONN twee miljard uitgetrokken worden. Te investeren in (o.a.) de woningvoorraad, vernieuwing stationsgebieden, winkels, kantoren, toerisme, onderwijs en de bereikbaarheid van de binnensteden.

Eenzelfde bedrag moet op tafel komen voor de uitvoering van het ‘programma landelijk gebied’. Dat geld is nodig voor de ontwikkeling van nieuwe economische dragers zoals de Blauwe Stad en het Hunzegebied, beide aantrekkelijk woon- en recreatiegebieden. In die opzet past ook de revitalisering van het Fries Merengebied, vernieuwing van de waterhuishoudkundige infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe bossen en landinrichtingsprojecten.

Het meeste geld, zes miljard gulden, gaat naar de economische kerngebieden en de marktsector. De noordelijke provincies kiezen nadrukkelijk voor de concentratie van grootschalige activiteiten in vijf kernzones. Te weten: de regio Groningen-Assen-Veendam-Winschoten, de regio Sneek-Heerenveen-Drachten, de stedenband Zwolle-Meppel-Hoogeveen-Emmen/Coevorden, het gebied Leeuwarden-Harlingen en het Eemsmondgebied. De bereikbaarheid van deze zones moet worden verbeterd door de ‘haak’ om Leeuwarden, verdubbeling van het traject Assen-Zuidbroek (N33), de ombouw van de N381 tot autoweg en de aanpassingen van de railinfrastructuur, de regionale vaarwegen en de zeehavencomplexen Delfzijl en Harlingen.

EU-middelen

Andere maatregelen uit het economische programma die interessant zijn voor de bouw zijn: aanleg en ontsluiting bedrijventerreinen, aanleg ondergrondse transportleidingen, vestigingspremies en fiscale faciliteiten, versnelling MIT-projecten (A7, A37, Hanzelijn), railaansluiting RSCG Veendam, verbetering hoofdvaarweg Meppel-Ramspol, verbreding A28, verdubbeling E233.

De Stuurgroep beschouwt de voorgestelde maatregelen als integrale programma’s. Zij verwacht dat de plannen voor een groot deel met EU-middelen kunnen worden gefinancierd. In navolging van de commissie Langman denkt de Stuurgroep tevens aan een rijksbijdrage uit de aardgasopbrengsten.

Reageer op dit artikel