nieuws

GS wijst locaties aan voor windmolenparken Energie voor Zeeland heeft wind tegen

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben twaalf plaatsen aangewezen waar in de toekomst grote windmolenparken kunnen komen. Al in 1991 tekende Zeeland een bestuursovereenkomst windenergie met het Rijk, waarin staat dat voor het jaar 2000 planologisch ruimte moet worden geboden voor 250 megawatt windenergie. Nu de milieu-effectrapportage (mer) afgerond is, heeft de provincie dan eindelijk de knoop doorgehakt. De meningen van de desbetreffende gemeenten zijn verdeeld.

Schouwen-Duiveland loopt niet erg warm voor de aanleg van een windmolenpark langs de Delingsdijk. GS heeft deze plek aangewezen als mogelijke vestigingsplaats voor twintig of meer windturbines. Volgens wethouder C.W. Veerhoek is de gekozen locatie van GS onaanvaardbaar. “Op de plaats waar de windmolens moeten komen, ligt een grootschalig agrarisch poldergebied. Als daar die grote turbines komen te staan, zie je die dingen van kilometers afstand. Dat verpest gewoon het landschapsbeeld. GS is wat dat betreft erg tegenstrijdig in de plannen. Aan de ene kant verkondigen erg trots te zijn op de prachtige en landelijke omgeving, maar aan de andere kant wel die open ruimte volzetten met windmolens. Wij gaan met deze locatie absoluut niet akkoord.” Dat het moeizaam gaat met het plaatsen van windmolens is zeker. Momenteel, zeven jaar na de ondertekening, staat er voor nog maar vijftig megawatt aan windenergie in de provincie.

In het nieuwe streekplan Zeeland is vastgelegd dat windturbines zoveel mogelijk geconcentreerd zullen worden. Losse windmolens en parken tot vijf molens zijn helemaal niet toegestaan. Aangezien er nog voor 200 megawatt aan windenergie bij moet komen (zie bestuursovereenkomst met het Rijk), is door GS gekozen voor een twaalftal plaatsingsgebieden met minimaal twintig windmolens.

De gemeente Kapelle vind de locatie, de Willem-Annapolder, in eerste instantie een goede. “Het gebied is prima geschikt voor het plaatsen van windmolens. Een groot open gebied met nauwelijks bebouwing, op een enkele boerderij na. Wij denken dat de windturbines goed passen in het landschapsbeeld”, aldus het hoofd buro VROM van Kapelle, de heer Dekker.

Maximaal rendement

Van de twaalf aangewezen plaatsen staat vast dat ze erg geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens. Bij de locaties is volgens GS, het streven naar maximaal rendement uit het beschikbare grondoppervlak om zoveel mogelijk energie te verkrijgen, een belangrijk punt geweest. Daarom gaat de voorkeur uit naar grote open nieuwlandpolders, waar de wind vrij spel heeft. Ook is gekozen, waar het kan, de windmolens in te passen bij al bestaande grootschalige landschapsingrepen, zoals dammen en zeehaventerreinen.

De heer Huisman van de gemeente Borsele: “Wij kennen dat rapport nog niet. Alles wat wij nu weten komt uit de pers. We hebben wel begrepen dat de heer van Zwieten, afgevaardigde van het provinciale college, een ronde langs de betreffende gemeenten gaat maken om zo het een en ander toe te lichten. Daar wachten wij eigenlijk op.”

Definitieve locaties

De gemeenten kunnen zeer binnenkort, in februari of maart, een onderhoud verwachten met de betrokkenen van de provincie. “Wij leggen ons voorstel voor die gekozen locaties uit en verwachten zo in samenspraak met de plannen en de wensen van de gemeenten, over niet al te lange tijd tot een definitief plan te komen over de plaatsingsgebieden,” aldus de heer Kaan, betrokken bij het project windenergie van de provincie.

Reageer op dit artikel