nieuws

Drenthe baseert beleid op een plan Milieu, water en ruimtelijke ordening gebundeld

bouwbreed Premium

Wat zou het toch mooi zijn om alles wat met de ruimtelijke ordening, de waterhuishouding en het milieu te maken heeft, te bundelen in een omgevingsplan, hebben GS in Drenthe gedacht. Nu het voorontwerp Provinciaal omgevingsplan (POP) is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak, komt er een omgevingsplan in plaats van drie losse plannen.

Geen verschillende planprocedures of bestuurlijk-juridische kaders en wetten die door elkaar lopen, maar een geintegreerd beleid met betrekking tot de leefomgeving. Zoiets moeten Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe zo’n anderhalf jaar geleden gedacht hebben.

In het Provinciaal omgevingsplan worden de mogelijkheden voor de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van Drenthe aangedragen. Een plan dat een duurzame ontwikkeling op gang wil houden in een aantrekkelijk woon- en leefmilieu voor de volgende eeuw. Hoewel er in verschillende provincies aan dit soort plannen wordt gewerkt, is Drenthe de eerste waar het zo ver is: een plan voor de hele provincie.

Het POP geeft voor de waterhuishouding, het milieu en de ruimtelijke ordening een drietal grondslagen van het omgevingsbeleid. Behoud en ontwikkeling van de watersystemen, een basiskwaliteit voor het milieu en het zorgvuldig gebruik van ruimte zijn de pijlers waarop moet worden verder gebouwd.

Streekcentra

Vanuit die drie specifieke grondslagen zijn negen algemene doelstellingen voortgekomen. Een goede kwaliteit van het woonmilieu, goede omgevingsvoorwaarden voor economische ontwikkeling, een zo veilig mogelijk weggebruik, een kwalitatief goede infrastructuur en behoud van het landelijk gebied zijn enkele van deze funderingen.

Om de kwaliteit van het woonmilieu te verhogen moet de woningbouw geconcentreerd worden in de vier streekcentra Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. In de omringende dorpen elders in Drenthe zullen de bouwmogelijkheden beperkt moeten worden om juist de posities van de centra te versterken. Ook moet er extra aandacht komen voor het stimuleren van nieuwe woonmilieus. Bijvoorbeeld door bebossing of de aanleg van landgoederen om zo de nadruk te leggen op meer groen.

Infrastructuur

Tot het jaar 2015 heeft Drenthe nog 425 hectare bedrijventerreinen, naast de 700 nu, extra nodig. Deze moeten langs de twee ontwikkelingsassen in het noorden en zuiden van Drenthe komen. Belangrijk daarbij is: een goede inpassing in het landschap, een goede aansluiting op de infrastructuur en een goede indeling van de terreinen naar verschillende bedrijfstypen. Ook het opknappen van bestaande bedrijfsterreinen is noodzakelijk om zo zuinig mogelijk om te gaan met de ruimte.

Om een verdere groei van de automobiliteit te beheersen, wordt het autoverkeer zoveel mogelijk gebundeld via het bestaande hoofdwegennet. Om dat te bereiken zijn er in de toekomst wel verbeteringen nodig in de infrastructuur. Enkele daarvan zijn:

– verdubbeling van de A37 Hoogeveen-Duitse grens. – aanleg van een extra rijstrook op de A28 Meppel-Zwolle. – verdubbeling van de N33 Assen-Zuidbroek. – verbetering van de N34 Emmen-De Punt.

Landelijk gebied

Aangezien het milieu een belangrijke factor is, krijgt het veel aandacht in het Provinciaal omgevingsplan. Voor het grootste deel van het landelijke gebied wil Drenthe functies behouden die specifiek aan dat gebied zijn gebonden. Dat betekent geen stedelijke functies in die gebieden en geen uitbreiding van de bebouwing in waardevolle gebieden.

Door een gericht afvalverwijderingsbeleid wil Drenthe een verdere belasting van het milieu tegengaan. Ook zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn dat landbouwbedrijven niet alleen hun inkomsten uit de landbouw halen, maar ook een deel uit het beheer van natuur en landschap.

Reageer op dit artikel