nieuws

‘Brussel’ financiert ordening ruimte

bouwbreed

De Europese Commissie (EC) wil met het programma Interreg IIC de lidstaten aanzetten tot meer samenwerking bij het ordenen van de ruimte en bij het bestrijden van hoogwater. De aanpak van de droogte valt eveneens onder het programma. De EC steunt financieel de uitvoering van Interreg-projecten. De Rijksplanologische Dienst (RPD) bespreekt op 15 januari onder meer de voorwaarden die ‘Brussel’aan deelname stelt *).

Een project valt onder Interreg wanneer meerdere landen hun voordeel kunnen doen met de bevindingen. Minimaal twee landen moeten een plan uitvoeren. Het resultaat moet ook voor een derde land van wezenlijk belang zijn. Vooraf komt er onderzoek naar de effecten van een project op de omgeving en op het sociale en economische bestel. De afweging van de ruimtelijke belangen houdt rekening met een duurzame ontwikkeling van de Europese regio’s. Die moeten zoveel mogelijk zelf de projecten vorm geven. In Nederland verzorgt de RPD de centrale coordinatie en houdt contact met de EC.

Middelen

De middelen zijn niet bedoeld voor grote infrastructurele projecten, ook al dragen die bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Een uitzondering op die regel vormt het programma IRMA. De gelden gaan vooral op aan proefprojecten, haalbaarheids- en marketingstudies en aan projecten die de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen.

De lidstaten stelden voor de drie Interreg IIC-gebieden de programma’s ‘Noordzee’ en het ‘Noord West Metropolitaanse Gebied’ op. ‘Noordzee’ streeft naar een verbeterde samenhang tussen stad en platteland. ‘Noord West…’ behandelt vooral grootstedelijke vragen en problemen. In het geval van infrastructuur en communicatie gaat ‘Noordzee’ in op betere zeeverbindingen en op goede aansluitingen met de landinfrastructuur. ‘Noord West…’ bevordert een efficient gebruik van de infrastructuur waardoor de kwaliteit van de omgeving verbetert.

Kustbeheer

‘Noordzee’ legt verder een accent op kustbeheer en probeert toeristische waarden af te stemmen op natuurbeheer. ‘Noord West…’ richt zich wat sterker op de ontwikkeling van natuur en recreatie tussen grootstedelijke centra. Aandacht gaat verder uit naar bescherming en beheer van de grote culturele waarden van de steden.

IRMA houdt verband met het stroomgebied van Rijn en Maas. De projecten moeten onder meer de natuurlijke loop van beken herstellen en er verder voor zorgen dat regenwater in stedelijke en landelijke gebieden minder snel wordt afgevoerd. Andere projecten moeten het winterbed van Rijn en Maas breder en dieper maken zodat hoogwaterpieken worden verlaagd.

*) Nadere inlichtingen: 070-3393359

Reageer op dit artikel