nieuws

Extra beloning voor topprestatie

bouwbreed

Afgelopen jaar vroeg ik bij mijn medewerkers aandacht voor verlaging van het ziekteverzuim. Ook investeerde ik in verbetering van werkomstandigheden. Daardoor daalde het ziekteverzuim met 5%. De winst daarvan, wil ik delen met mijn medewerkers. Hoe kan ik dat fiscaal aantrekkelijk regelen?

Een voor u en uw medewerkers interessante mogelijkheid voor extra loon naar prestatie is via de winstdelingsregeling. U kunt uw medewerkers over 1997 nog voor de jaarwisseling een netto winstuitkering geven van maximaal f. 1638 per persoon (’97). Dat kunt u elk kalenderjaar herhalen. De collectieve extra arbeidsproductiviteit van 5% moet volgens een redelijke norm worden toegerekend naar iedere individuele werknemer. Een individuele toedelingsfactor is bijvoorbeeld het aantal gewerkte dagen x bedrag ‘x’. Of, hoe lager het individuele ziekteverzuim des te hoger het winstdelingsbedrag. De beloning moet een relatie hebben met de geleverde individuele prestatie. Uw accountant kan u bij de berekening behulpzaam zijn. Driekwart van uw personeel moet recht krijgen op deelname.

De resultaatafhankelijke beloning mag niet zo zijn geformuleerd, dat uw werknemers jaarlijks op een vast bedrag kunnen rekenen. De uitkering moet afhankelijk zijn van de hoogte van de jaarwinst. Maakt u geen winst, dan ontvangen uw werknemers dat jaar ook geen winstuitkering.

Het is een leuk idee om de winstdeling te koppelen aan een lager ziekteverzuim. Maar u kunt ook andere collectieve prestaties die winst hebben opgeleverd, toerekenen naar de individuele werknemer.

Als u nog over 1997 de winstdeling wilt toepassen, kunt u dat in december doen op basis van uw voorlopige cijfers. Het winstbedrag dat u toekent aan uw werknemers is een aftrekpost voor uw fiscale winst. Stel dat u aan 20 werknemers een winstuitkering toekent van f. 1000: totaal f. 20.000. De post vormt voor uw bedrijf loonkosten, wat voor de bv een besparing oplevert van 35% vennootschapsbelasting. In een eenmanszaak of v.o.f. bespaart u over dat bedrag het tarief inkomstenbelasting van circa 37%, 50% of 60%. Aan de fiscus bent u wel 10% loonheffing ( – 2000) over de winstdeling verschuldigd.

U kunt daaraan ontkomen als u de winstuitkering betaalt in aandelen in uw bv. Daarmee spaart de werknemer jaarlijks aandelen in uw bv, die hij bij beeindiging van het dienstverband aan u kan verkopen. Hij kan dan een belastingvrije vermogenswinst realiseren als het aandelenbelang kleiner is dan 5%. Een winstuitkering in aandelen stijgt jaarlijks in waarde. Combinaties van een contante winstuitkering en aandelen (besparing 10% heffing) zijn ook een optie.

Voordeel

Het voordeel van de contante, jaarlijkse winstuitkering is dat uw werknemers een netto bedrag mogen ontvangen. Zij zijn immers tot het maximum ( – 1638 in ’97) geen loonbelasting, premies volksverzekering en geen inkomstenbelasting verschuldigd over de winstuitkering. Het ministerie van Financien stelt het maximumbedrag jaarlijks vast. Als het maximum wordt overschreden, moet de werknemer over het bovenmatige deel de normale afdrachten betalen. Dat is het belangrijke verschil met spaarloon, waarvoor in principe een blokkeringstermijn van vier jaar geldt.

Paul Schol, Moret Ondernemersservice Arnhem, tel.: 026 – 32 09 561

Reageer op dit artikel