nieuws

Andere taakverdeling vergt cultuuromslag bouwpartners

bouwbreed

De taakverdeling tussen aannemers en opdrachtgevers in de grond-, water- en wegenbouw verandert. Bouwpartners onderschrijven deze verandering, maar tekenen daarbij aan dat een cultuurverandering nodig is. In de Blauwdruk RAW2000 staat een aantal voorstellen die moeten bijdragen aan deze omslag. Daarbij is het begrip samenwerking bepalend.

De CROW heeft de Blauwdruk opgesteld vanuit de visie, dat de taakverdeling tussen opdrachtgevers en aannemers de komende jaren verandert en daarmee ook de samenwerkingsvormen binnen gww-projecten. Dit houdt ook een wijziging van het karakter van contracten is. Van contracten met een sterk ‘regiekarakter’, waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer inhuurt en duidelijk omschreven klussen opdraagt, naar meer ‘managementcontracten’, waarbij de opdrachtgever op afstand sturend optreedt.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers onderschrijven deze ontwikkeling. Zij geven tegelijkertijd aan nog onvoldoende geequipeerd te zijn voor deze veranderde verhoudingen.

Samenwerkingsconcept

Daarom worden in de Blauwdruk voorstellen gedaan, waarvan invulling en verdere uitwerking zullen bijdragen aan de noodzakelijke cultuurverandering, zodat op termijn veranderingen daadwerkelijk mogelijk zijn. Dat is de stellige verwachting van de CROW.

De Blauwdruk introduceert het begrip samenwerkingsconcept. Daarmee wordt de samenhang tussen organisatiemodel, contractvorm, aanbestedingsvorm en informatievoorziening bedoeld. Bij de keuze van de contractvorm is het samenwerkingsconcept essentieel.

Drie concepten worden uitgewerkt. Allereerst het traditionele samenwerkingsconcept waarbij ontwerp en bestek volledig zijn uitgewerkt. De opdrachtgever kan dan de meest aantrekkelijke aanbieding kiezen.

Daarnaast bestaan nu ook de geintegreerde samenwerkingsconcepten Design en Construct en Turnkey, en het (meerjaren)onderhoudsraamcontract. In deze concepten kunnen de aanbiedingen niet uitsluitend op basis van de prijs worden vergeleken. Meer aspecten zullen een rol spelen voor de bepaling wat de beste aanbieding is. De verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s moet veelal per project worden vastgesteld.

Efficiency-verbetering

De diverse bouwpartners is gevraagd hoe die aankijken tegen de nieuwe contract- en samenwerkingsvormen.

Aan de kant van de grote opdrachtgevers ziet men het wel zitten. Zo ziet Rijkswaterstaat mogelijkheden voor efficiency-verbeteringen in het bouwproces door herverdeling en uitbesteding van taken. Daarbij wil deze rijksdienst echter wel zoveel in eigen hand houden dat noch op korte noch op lange termijn deskundigheid verloren gaat.

Railinfrabeheer vindt geintegreerde ontwerp-/uitvoeringscontracten vooral het overwegen waard, wanneer verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk zijn. Naar verwachting neemt het aandeel van dit soort contracten de komende jaren toe.

Bij gemeenten liggen deze contracten minder voor de hand. Een reden daarvoor is dat de benodigde kennis en ervaring voor de beoordeling van aanbiedingen, ontwerpvoorstellen en (tussen)-resultaten bij de opdrachtgever liggen. Daarnaast kunnen betrokkenen onvoldoende eenduidig omschrijven wat ze precies willen.

Het uitvoerend gww-bedrijf staat bepaald niet afwijzend tegen de nieuwe contractvormen. Voorwaarde is wel dat de risico’s zorgvuldig moeten worden verdeeld.

Blauwdruk hulpmiddel voor contractstructuren

Reageer op dit artikel