nieuws

Voorzitter Uneto laakt beleid overheid ‘Technisch onderwijs wordt uitgehold’

bouwbreed

Met een gezonde Nederlandse economie, waarvan de meeste bedrijven kunnen profiteren, en een groei van de werkgelegenheid, verschijnt ook het eerste wolkje aan de horizon: het zal in de komende jaren steeds moeilijker worden om aan geschikt personeel te komen. Volgens ir. E.C.S. de Kam, voorzitter van Uneto, de werkgeversorganisatie in de elektrotechnische bedrijfstak, is het daarom onbegrijpelijk dat de overheid het vaktechnisch gehalte in het voortgezet beroepsonderwijs aan het uithollen is.

Er komen minder jongeren op de arbeidsmarkt en de uitstroom van ouderen gaat in een rap tempo voort. Voor bedrijven in de elektrotechnische bedrijfstak komt daar nog bij dat mensen bereid moeten zijn zich regelmatig te laten bijscholen om op de hoogte te blijven van technische ontwikkelingen. Bovendien blijkt de keuze voor techniek bij veel jongeren nog steeds niet populair, aldus De Kam op de jaarvergadering van zijn organisatie.

Die gerichte bijscholing op het gebied van nieuwe technieken, normen en vaardigheden neemt de bedrijfstak wel voor zijn rekening. De overheid zou voor een goede basisopleiding moeten zorgen. “Daarom verzoeken wij de overheid met klem te zorgen voor voldoende vaktechnisch gehalte van het vbo-elektrotechniek”, aldus De Kam.

“De plannen van het ministerie van Onderwijs duiden er juist op dat aan het technisch onderwijs wordt gemorreld door het aanbieden van intrasectorale programma’s. Leerlingen krijgen dan van alle soorten techniek een beetje, maar daardoor van alles minder”.

Volgens hem zou de overheid, als ze haar eigen technologiebeleid serieus neemt, het technisch onderwijs juist moeten stimuleren en met extra geld over de brug moeten komen. “Nu al constateren wij – en met ons andere technische branches – een groeiend tekort aan technisch geschoolde mensen. De uitstroom van vbo, mbo en hbo is het afgelopen jaar met zo’n 20% teruggelopen, terwijl de werkgelegenheid in onze sector met 3% groeide.”

Elektrowerk

Werkgeversorganisatie Uneto probeert aan de roep vanuit de bedrijfstak om beter opgeleide en flexibel inzetbare medewerkers, tegemoet te komen met de opzet van een arbeidspool, ondergebracht in de stichting Elektrowerk. In Brabant en de Rijnmond zijn inmiddels twee regionale stichtingen actief. In Noord-Holland en het noorden van het land wordt hard gewerkt aan nog twee regionale stichtingen.

Het verschil tussen dit flex-project en een regulier uitzendbureau is dat de medewerkers een vaste binding houden met de bedrijfstak en voortdurend begeleid en geschoold worden. De werknemers krijgen een vaste aanstelling. Voor hen gelden dezelfde sociale regels als die welke in de bedrijfstak van toepassing zijn.

Bedrijven die bij de Uneto zijn aangesloten, kunnen via een uitleenconstructie met Elektrowerk voorzien in tijdelijk personeel voor een bepaald karwei. Er wordt naar gestreefd binnen drie jaar een landelijk dekkend netwerk van regionale stichtingen te hebben. “Dat lijkt mij een voortreffelijk middel om de continuiteit in de branche te verzekeren en de aantrekkelijkheid te verhogen.”

De stichting zal zich binnenkort ook gaan bezighouden met het plaatsen van mbo- en hbo-stagiaires bij de bedrijven en met het coordineren van het collegiaal in- en uitlenen.

Reageer op dit artikel