nieuws

Voorstellen mortel-cao kosten veel geld

bouwbreed Premium

De conceptvoorstellen voor een nieuwe cao voor mortel- en morteltransportbedrijven, gaan behoorlijk wat geld kosten. De directe looneisen vallen weliswaar nog mee, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden compenseren dat meer dan volledig.

In de conceptvoorstellen gaat de Bouw- en Houtbond FNV naast de automatische prijscompensatie tweemaal per jaar uit van een extra loonsverhoging van 1,5%. Daarnaast moeten de onkostenvergoedingen worden aangepast aan de gestegen prijzen. Uitgangspunt is een cao voor een jaar. De huidige cao, die geldt voor 9000 werknemers, loopt op 28 februari volgend jaar af.

Uiteraard wordt ook gesproken over modernisering van de pensioenregeling en de vut. Voor het pensioen moet de norm worden dat de uitkering voor alle werknemers ongeveer 70% van het eindloon bedraagt. De vut moet op langere termijn worden omgebouwd tot vroegpensioen.

Om met dat laatste alvast een begin te maken, stelt de bond voor om op kosten van de werkgever 1% van de loonsom te reserveren voor de opbouw van een kapitaalgedekt vroegpensioen.

Het ouderenbeleid wil de bond meer inhoud geven. Zo zouden werknemers boven de 50 recht moeten krijgen op een oplopend aantal seniorendagen. Werknemers boven de 55 jaar moeten de mogelijkheid krijgen om vier dagen te werken zonder dat dit gevolgen heeft voor hun sociale zekerheid en pensioen.

Op het gebied van scholing en opleiding komt de bond met een uitgebreid pakket voorstellen. Zo moet de werkgever de werknemer jaarlijks een cursusaanbod doen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van ongebruikt scholingsrecht uit eerdere jaren. Cursussen dienen zoveel mogelijk binnen werktijd plaats te vinden en de reiskosten moeten vergoed worden. Als een cursus toch buiten werktijd plaatsvindt, dan moet ook overwerkvergoeding worden betaald.

Vakopleiding

Ieder jaar moet verder worden bepaald hoeveel leerlingen in aanmerking komen voor de vakopleiding van truckmixerchauffeur. Ook ouderen zouden kans op die opleiding moeten kunnen maken.

Naast deze hoofdvoorstellen doet de bond nog een aantal voorstellen die geld kosten.

– Verhoging van de uitkeringen in het kader van de ongevallenverzekering.

– Er dient onderzoek plaats te vinden naar de werkdruk.

– Doorrijden tijdens de schaft dient beperkt te blijven tot uitzonderlijke situaties en geldt in die gevallen als overwerk.

– Bij werken na 18.00 uur heeft de werknemer recht op een maaltijdvergoeding.

– Bij ziekte dient voor de bepaling van de hoogte van het door te betalen loon rekening te worden gehouden met het gemiddelde aantal overwerkuren over de laatste 13 weken met een maximum van 7,5 uur per week.

Op 8 november mogen de leden van de Bouw- en Houtbond die werken bij mortelbedrijven zich over de voorstellen uitspreken.

Reageer op dit artikel