nieuws

‘Vinex-miljarden overhevelen naar naoorlogse wijken’

bouwbreed

In de stedelijke herstructurering is een extra rijksimpuls van minimaal f. 9 miljard nodig. Dat bedrag kan uit het potje worden gehaald dat voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties is gereserveerd. Dat voorstel doet de Stichting Natuur en Milieu in een brief aan de Vaste Commissie voor VROM in de Tweede Kamer.

Overheid, corporaties en ‘de markt’ kunnen hun geld maar een keer uitgeven, stelt Natuur en Milieu. Zetten zij dit geld op de Vinex-locaties dan zullen de naoorlogse wijken verder leeglopen en verpauperen. A.J.M. van den Biggelaar, algemeen directeur van Natuur en Milieu, kiest in de brief aan de kamercommissie onomwonden voor bestaand stedelijk gebied. “Het aantal woningen op uitbreidingslocaties moet kleiner en de aanleg van die locaties moet worden getemporiseerd”, schrijft Van den Biggelaar. Aanscherping van het restrictieve beleid is nodig “om te voorkomen dat het bouwen in buitengebied met des te grotere voortvarendheid doorgaat”.

In werkelijkheid is de herstructureringsopgave veel groter dan de Ontwerpnota aangeeft. Volgens de stichting moeten ook de 318 wijken waarvoor een preventieve herstructureringsmaatregel zou volstaan, bij de opgave worden betrokken. Want het zijn juist deze wijken die de concurrentie met de nieuwe Vinex-locaties dreigen te verliezen. Onder de ‘meest problematische wijken’ verstaat Natuur en Milieu overigens, evenals onderzoeker prof. Priemus, 194 wijken, 24 meer dan in de Ontwerpnota worden genoemd.

Gemiste kans

Priemus’ onderzoeksinstituut OTB heeft samen met SAOB berekend dat uitvoering van de reele herstructureringsopgave de gemeenten opzadelt met een tekort van f. 3,5 miljard en dat de onrendabele top voor rekening van de corporaties oploopt tot ongeveer f. 7 miljard. Afgezien van de rijksbijdrage van f. 1,85 miljard is daarom volgens de stichting een extra impuls van f. 9 miljard nodig.

Van den Biggelaar schrijft sterk te twijfelen aan de verwachting (Ontwerpnota) dat de impuls van f. 1,85 miljard meer dan f. 20 miljard aan private investeringen zal uitlokken. Uit overleg met de sector is hem niet gebleken dat private partijen dit bedrag kunnen ophoesten.

Natuur en Milieu noemt het verder “een gemiste kans” dat VROM geen extra investeringswensen heeft ingediend, naast de f. 2,2 miljard die reeds in de begrotingen van 1997 en 1998 is opgenomen. Aan de kamercommissie wordt verzocht de staatssecretaris ertoe te bewegen alsnog meer geld te vragen.

Reageer op dit artikel