nieuws

‘Restrictief Vinexbeleid op termijn niet langer haalbaar’

bouwbreed Premium

Het vasthouden aan het restrictieve Vinexbeleid is voor de periode na 2010 niet langer haalbaar. De vraag naar ruimte voor economische activiteiten, maar ook voor wonen, is zodanig dat ontwikkeling langs de zogenoemde corridors het meest waarschijnlijk is.

In een discussienota ‘Ruimte voor economische dynamiek’ legt het ministerie van Economische Zaken uit dat het vinden van ruimte voor wonen, werken en recreeren in en rond de stedelijke gebieden hoe langer hoe moeilijker wordt. “Met name in de Randstad zijn de mogelijkheden vrijwel uitgeput, maar ook in andere delen van het land is er een toenemende spanning tussen de ruimtevraag en de beschikbaarstelling van ruimte.”

Dit brengt EZ tot de conclusie dat volledige handhaving van alle uitgangspunten van de Vinex onvoldoende beleidsruimte biedt voor de maatschappelijke dynamiek in de periode na 2010.

Deze nuchtere conclusie komt voort uit een onderzoek naar de vestigings- en verhuismotieven van bedrijven. Bereikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden blijken daarin goed te scoren. In de Randstad wordt momenteel nauwelijks aan die voorwaarden voldaan. In de praktijk blijkt dat nu al te leiden tot een groeiende vertrek van bedrijven uit met name de zuidvleugel van de Randstad vooral naar Brabant.

Wonen

Op basis daarvan voorspelt EZ dat de ontwikkelingen in de toekomst vooral via de corridors van de achterlandverbindingen zal gaan. “In het toekomstige ruimtelijke beleid moet rekening worden gehouden met uitbreiding van economische activiteiten, intensivering van het economisch verkeer en uitdijing van het kerngebied, met name in oostelijke en zuidelijke richting”, zo heet het in de nota.

Wil het vestigingsklimaat echt goed zijn, dan is aandacht voor kwalitatief hoogwaardige woongebieden een noodzaak. Juist als er sprake is van verdere verdichting van het stedelijk gebied, moet er rekening worden gehouden met het toenemend belang van een hoogwaardig woon- en werkmilieu. Ook zal de congestie daar toenemen.

“Concentratie van wonen en werken binnen de agglomeraties heeft weliswaar mobiliteitsbeperkende effecten, maar leidt ook tot groeiende vervoersstromen binnen de steden. De bestaande stedenbouwkundige structuren leggen beperkingen op aan het vergroten van de vervoercapaciteit. Verlegging van deze grenzen vergt grootschalige en zeer kostbare transformaties.”

Daarmee schetst EZ de beperkingen van concentratie in en rond de stedelijke gebieden. Weliswaar kan door herstructurering, ondergronds bouwen en inbreiding ruimte worden gewonnen in stedelijk gebied, het effect daarvan is echter eerder kwaliteitsverbetering dan kwantitatieve ruimtewinst.

Onontkoombaar

EZ acht het dan ook onontkoombaar dat het stedelijk gebied bij voortgaande economische groei zal uitdijen. Ook een markt-georienteerde volkshuisvesting zal ertoe leiden dat de voorkeur voor kwalitatief hoogwaardige suburbane en landelijke woonmilieus sterker zal worden. Ook buiten het bestaande stedelijke gebied moet dus voor deze woon- en werkfuncties voldoende ruimte worden gevonden, zo vindt Economische Zaken.

Voor al die activiteiten is er ook voldoende ruimte. De komende jaren zullen hoe langer hoe meer landbouwgronden vrijkomen. Slechts 15% daarvan is voldoende om aan de totale ruimtevraag voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties tot 2020 te voldoen.

Reageer op dit artikel