nieuws

Ook DGA-aannemer krijgt uitkeringsrecht bij volledige arbeidsongeschiktheid

bouwbreed

Per 1 januari 1998 vervangt de nieuwe Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (waz) de aaw. Iedere zelfstandige aannemer, meewerkende echtgenoot en DGA-aannemer in een bv die na 1 januari ’98 arbeidsongeschikt wordt krijgt bij volledige arbeidsongeschiktheid in principe een uitkeringsrecht op maximaal 70% van het minimumloon.

De waz-premie is als persoonlijke verplichting in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar. Daardoor gaat u ten opzichte van de aaw minder premie betalen. Echter, de grondslag voor de waz-premieheffing verandert. Als DGA gaat u in 1998 waz-premie betalen over een maximum premie-inkomen van f. 84.000 minus een vrijstelling (franchise) van f. 29.000 (= f. 55.000). De premie is voorlopig vastgesteld op 7,95%. Voor de jaarwisseling wordt de waz-premie definitief vastgesteld. Een DGA-aannemer betaalt aan de fiscus over 1998 een waz-premie van maximaal f. 4372,50.(na aftrek in uw 50% IB-schijf f. 2186,25). Alleen als u als DGA aannemelijk kunt maken dat in uw functie een lager salaris gebruikelijk is, wordt uw premie-inkomen verlaagd. In 1997 betaalde u maximaal f. 2918 aaw-premie. Door de waz gaat uw besteedbaar inkomen in 1998 met f. 731,75 omhoog.

Zelfstandig aannemer

Bent u zelfstandig aannemer in een eenmanszaak of een VOF dan gaat u waz-premie betalen over de winst uit uw onderneming na aftrek van de franchise. Stel uw winst is in ’98 f. 50.000 minus vrijstelling f. 29.000 = premie-inkomen f. 21.000. In die situatie betaalt u in ’98 7,95% waz-premie = f. 1669,50 aan de fiscus. Ook over dit bedrag gaat u inkomstenbelasting besparen.

Uw meewerkende echtgenoot of partner waar u mee samenwoont en de meewerkaftrek toepast hoeft geen premie te betalen, maar is wel verzekerd. Kiest u voor het regime van de zelfstandige beloning voor uw vrouw of partner, dan moet zij wel waz-premie betalen.

Als uw inkomen (winst uit onderneming) lager is dan de franchise van f. 29.000 hoeft u geen waz-premie te betalen. In een jaar waarin u veel investeert (aftrek), heeft u enkele jaren een laag inkomen. Dat is fiscaal wel aantrekkelijk, maar omdat de waz-uitkering (70%) is gekoppeld aan uw jaarinkomen, met als maximum het minimumloon, heeft u als u in die periode arbeidsongeschikt zou worden een probleem. Hetzelfde speelt bij sterk wisselende jaarinkomsten. U kunt die situatie enigszins voorkomen door het SFB te verzoeken uw waz-uitkering vast te stellen over uw gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaar (middelen).

Aan vrouwelijke zelfstandige aannemers geeft de waz recht op uitkering gedurende 16 weken van 100% van het minimumloon tijdens zwangerschapsverlof.

Particuliere verzekering

Veel aannemers hebben na een wachttijd van 2 of 3 maanden zich particulier verzekerd tegen langdurige arbeidsongeschiktheid om een uitkering veilig te stellen. De waz die voorziet in een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon, maakt die verzekering na de eerste 52 weken ziekte – als aanvullende verzekering – niet overbodig. Controleer uw verzekeringsportefeuille of uw polis een aansluiting geeft op een waz-uitkering.

Veel DGA-aannemers hebben in 1986 bij de omzetting van een verplichte in een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) bij het SFB, vrijwillig gekozen voor voortzetting van hun wao-verzekering of zij hebben dit risico particulier herverzekerd. Vanaf 1 januari 1998 krijgen deze DGA’s (werknemers) van bv’s te maken met de verplichte waz en recht op een waz-uitkering van 70% van het minimumloon (maximaal circa f. 20.000). Controleer als DGA-aannemer of er hiaten in uw geprivatiseerde wao-dekking ontstaan of dubbele premiebetalingen. De meeste DGA’s hebben zich bij volledige arbeidsongeschiktheid verzekerd voor 70% van het maximum SFB-loon van f. 76.734 (’97). Het is onduidelijk of de waz een stuk van de geprivatiseerde wao vervangt.

Paul Schol in samenwerking met Mr. Marielle Harrigan. Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Moret Ernst en Young Arnhem. Tel. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel