nieuws

Bij plan om tweedeling Pijnacker te voorkomen Auto’s en trein blijven rijden bij aanleg tunnel

bouwbreed Premium

Ingenieursbureau BOVON denkt met een innovatief tunnelbouwsysteem de dreiging van een tweedeling van Pijnacker te kunnen voorkomen. De tweedeling is het gevolg van omvangrijke bouwplannen aan beide zijden van de Hofpleinlijn, waarvan het trace door het dorp gaat. Het systeem voorziet in de mogelijkheid het spoor- en wegverkeer tijdens de uitvoering onbelemmerd doorgang te laten vinden.

Nieuwbouwplannen voor woningen en bedrijven aan beide zijden van de spoorlijn doen door de aanwezigheid van een enkele spoorwegovergang, het gevaar ontstaan van een tweedeling van Pijnacker.

De spoorlijn Rotterdam-Den Haag, de zogenaamde Hofpleinlijn, loopt door het dorp. Tot tien jaar geleden lag de bebouwing voornamelijk aan de westkant van de spoorbaan. Maar met de aanleg van de nieuwbouwwijk Klapwijk, de verdere uitbouw van het bedrijventerrein De Boezem, en het aanwijzen van het gebied Tolhek als Vinex-locatie, breidt Pijnacker in oostelijke richting uit. Het verkeer neemt hierdoor toe en de doorstroming komt in het gedrang. Die zal nog verder verslechteren wanneer plannen om de frequentie van de Hofpleinlijn in het kader van de RandstadRail te vergroten, ten uitvoer worden gebracht. De hinder van steeds langere files zal tot in het centrum van het dorp worden ondervonden.

Ruimtegebruik

Tegen deze achtergrond worden thans de mogelijkheden onderzocht van een ondertunneling van de spoorlijn, in de nabijheid van het centrum. In eerste instantie gaat het om een traject van 500 meter. Hiermee worden niet alleen de verkeers- en milieuproblemen opgelost, tevens ontstaat een gebied dat zich leent tot een intensiever ruimtegebruik. Ook de druk als gevolg van herontwikkelingsplannen op het relatief kleine dorpscentrum zal door de uitwijkmogelijkheid in oostelijke richting belangrijk verminderen. Meer nog zal volgens de ontwikkelaars van het ondertunnelingssysteem de centrumfunctie aan belang toenemen die beter past bij de groei van Pijnacker tot een gemeente van 35.000 inwoners.

Technische problemen

Met het verdiepen van de spoorbaan c.q. de aanleg van een tunnel doet zich een aantal technische problemen voor. De overgang moet open blijven en ook het treinvervoer mag van de werkzaamheden geen hinder ondervinden. Deze technische problemen vormen de randvoorwaarden voor ontwerp en uitvoering.

Een door ingenieursbureau BOVON ontwikkeld ondertunnelingssysteem als kernelement van een totaal plan van aanpak zou aan die voorwaarden volledig tegemoet komen. Het bouwsysteem voorziet in de mogelijkheid om onder het doorgaande verkeer een verdiepte bak of tunnel te bouwen volgens de afzinkmethode. Kenmerkend is het gebruik van een tijdelijke brugunit die het weg- en railverkeer een onbelemmerde doorvoer moet verzekeren.

De bedenkers van dit plan verwachten dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat onvoldoende financiele ruimte heeft om de ondertunneling geheel voor zijn rekening te nemen. Om de financiering toch rond te kunnen krijgen wordt gedacht aan het benutten van de met de ondertunneling vrijkomende ruimte nabij het centrum voor de ontwikkeling van een nieuw kantoor-, winkel- en woongebied. In de vorm van een publiek-private samenwerkingsconstructie zouden hiermee voldoende middelen kunnen worden ingebracht.

Omvangrijke bouwplannen aan beide zijden van het trace van de Hofpleinlijn zullen leiden tot een tweedeling van Pijnacker. Door ondertunneling ter plaatse van de enkele spoorwegovergang zal de bereikbaarheid van het centrum belangrijk verbeteren en meer passen bij de groei van Pijnacker tot een gemeente van 35.000 inwoners. Foto: Fred Nijs

Reageer op dit artikel