nieuws

Beperkt risico bij diepere zandwinning Balderhaar

bouwbreed Premium

Tot 2008 kan Overijssel in de eigen behoefte aan beton- en metselzand voorzien. Door wijziging van de toegestane windiepte van de locatie Balderhaar in Hardenberg van NAP – 5 meter in maximaal NAP – 20 meter neemt de voorraad zand met 840.000 kubieke meter toe. Daarvan is de helft beton- en metselzand.

Overijssel gaat in IPO-verband (interprovinciaal overleg) uit van een voorlopige taakstelling van 16 miljoen ton beton- en metselzand in de periode tot 2008. ‘Balderhaar’ is een van de vier winningsplaatsen in Overijssel en heeft in hoofdzaak een regionale functie. Op het verzoek van de Langeveense ontgronder Gideno de bestaande vergunning voor deze locatie te wijzigen, heeft de provincie in principe ‘ja’ gezegd. Wel is in de ontwerpbeschikking een aantal voorwaarden opgenomen die de risico’s van de zandwinning moeten beperken. Zo is de financiele zekerheid verhoogd tot f. 150.000. Tevens moeten op bepaalde, aangegeven plaatsen de zuigwerkzaamheden gecontroleerd worden uitgevoerd en moet Gideno zodra de situatie daar aanleiding toe geeft, onderzoek (laten) doen naar de eventuele instabiliteit.

De provincie heeft een uitgebreide argumentatie opgesteld om eventuele bezwaren uit oogpunt van milieu, waterhuishouding en landbouw te weerleggen.

Er zijn weliswaar geen substantiele bezwaren tegen het Gideno-verzoek naar voren gekomen. Maar helemaal vrij van risico is de verdieping van de waterplas tot 20 meter niet. Onderzoekers van Grondmechanica Delft achten “de kans dat de openbare weg of bebouwing binnen het schadeprofiel vallen beperkt”, maar de risico’s worden wel groter.

Voor de waterhuishouding betekent de diepe zandwinning een mogelijke tijdelijke daling van de grondwaterstand met maximaal 50 centimeter aan de oostzijde van de plas en een even grote verhoging aan de andere kant van de plas. Op de langere termijn zal het waterpeil zich volgens de provincie herstellen en uiteindelijk zelfs hoger worden. Dit komt door een toename van de uittreeweerstand door de hydraulische weerstand van de sliblaag op de wanden en de bodem van de put. De kwaliteit van het water wordt ook beter. Want: “hoe groter de watermassa, hoe groter het zelfreinigende vermogen van de plas.”

Reageer op dit artikel