nieuws

Samenwerking biedt Duitse en Nederlandse bouw voordeel

bouwbreed Premium

Nu de verschillende Europese landen meer en meer integreren ligt een nauwere samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse bouw voor de hand. In de afgelopen jaren is daartoe reeds een aanzet gegeven. De aannemers uit beide landen kunnen op die manier elkaars voordelen benutten. Niet alleen de betrokken bedrijven profiteren daarvan. De kopers van het gebouwde delen mee omdat de cooperatie de te betalen rekening vermindert.

Jean Quist

Voorzitter mr. G. Brokx van het Export Platform VROM legde op een bijeenkomst in Leipzig uit dat de Duitse vraag naar goedkopere woningen vooralsnog bestaan. Door de slechtere economische toestand kunnen meer en meer kopers zich geen dure woningen veroorloven. De Duitse aannemer die al samenwerkend aan die vraag voldoet versterkt daarmee de positie op de eigen markt. Een nauwere samenwerking stelt het Nederlandse bedrijf in staat ervaring op te doen met de Duitse bouwnormen en voorkomt daarmee latere juridische en financiele problemen. De bedrijven uit het samenwerkingsverband kunnen op elkaars markt werken en gezamenlijk projecten in derde landen aannemen.

Ter lering wees Brokx op de samenwerkingsverbanden die al een enige tijd in het Nederlands/Duitse grensgebied optreden./ Zo werken in het noorden van Nederland bedrijven en gemeenten tot ieders tevredenheid samen. De laatsten stellen de benodigde bouwgrond voor de projecten beschikbaar. In Kerkrade/Herzogenrath wordt op Duitse grond met Nederlandse technieken onder Nederlandse normen gebouwd. In het verlengde daarvan valt te denken aan Nederlands/Duitse samenwerking bij het ordenen van de ruimte en bij het opstellen van stedenbouwkundige plannen.

Brokx noemde het niet onmogelijk dat grote(re) gemeenten aan beide zijden van de grens gesprekken beginnen over een dergelijke gezamenlijke aanpak. Corporaties kunnen eveneens aan dat overleg deelnemen. Wanneer dat alles goed verloopt valt op langere termijn te rekenen met Nederlands/Duitse samenwerkingsovereenkomsten. Daarin worden dan niet alleen de verschillende bouwmethoden op elkaar aangepast maar ook de bijbehorende wettelijke regels.

Problemen

Het valt volgens Brokx niet te ontkennen dat de activiteiten van veel Nederlandse bedrijven op de Duitse markt niet altijd succes opleverden. Voor een deel is dat het gevolg van de algemene teruggang van de Duitse economie. Een ander deel van de problemen ontstond door een te technische houding van de Nederlandse bedrijven. De aandacht bleef beperkt tot de voordelen van het eigen product en ging voorbij aan bijvoorbeeld het verschil in voorschriften en cultuur. Daarbij verdiepten nogal wat Nederlandse bedrijven zich te weinig in de Duitse regelgeving.

Onderzoek toonde volgens onafhankelijk bouwdeskundige prof. F. Meurer aan dat Nederlandse woningen gebouwd naar Duits recht de Duitse koper 27 tot 38% minder kosten. Een Nederlandse woning naar Nederlands recht valt in vergelijking met Duitsland zelfs 40 tot 60% goedkoper uit. Mede daardoor ontstaat in de grensgebieden een zogeheten bouwkostentoerisme. Vergeleken met de bondsrepubliek liggen de Nederlandse uitvoeringskosten ruim de helft lager. Daarvan is 20 tot 25% terug te voeren op een vereenvoudigde uitvoering. Te denken valt aan het afzien van een kelder, aan verwarmingsleidingen die op in plaats van in de muur zitten en aan steilere trappen.

Een algemeen rationalisatie vermindert de uitgaven met 25 tot 30%. Voor fabricage en/of het aanhouden van standaardmaten verlaagt de kosten voor betonnen vloeren met 15 tot 20%. Bij houten trappen valt zelfs met een halvering te rekenen. Daken zijn op die manier 30 tot 40% goedkoper te maken en balkons pakweg 15%. Een vereenvoudigde installatietechniek brengt een verlaging van 20 tot 40% teweeg. Zou Duitsland de Nederlandse aanpak in zijn geheel overnemen dan ontstaat een kostenreductie van 40 tot 52%.

Reageer op dit artikel