nieuws

Investeren in betere baggertechnieken risico

bouwbreed Premium

Om te voorkomen dat er te veel bagger moet worden geborgen, verplicht de overheid een baggeraar er vaak toe tot op zo’n tien centimeter nauwkeurig te werken. De huidige lage storttarieven zetten de lagere overheden echter nauwelijks aan deze nauwkeurigheid te waarborgen. De meerkosten van het bergen vallen veelal weg tegen de meerkosten van het baggeren. Een baggeraar die in nauwkeurige technieken investeert raakt op die manier achter op concurrenten die deze uitgaven uitstellen. Het is aan de overheid om hier passende maatregelen te treffen.

De opdrachtgevers voor baggerwerk moeten er volgens directeur J. Dolman van Boskalis Dolman voor zorgen dat alle baggeraars aan dezelfde normen voldoen. Anders wordt elke investering in verbeterde baggertechnieken een risico, stelde hij in Gouda op een bijeenkomst van het Nederlands Studie Centrum.

Dit feit en de onwil van de overheid hergebruik van specie te stimuleren schaadt de kwaliteit van het baggeren. Alleen centrale regelgeving, decentraal toegepast, brengt de gewenste kwaliteitsverbetering op gang. Op die manier weet de aannemer in welke technieken hij moet investeren.

Een proefproject toont vervolgens aan of de gekozen aanpak een praktisch beslag kan krijgen. In het verlengde daarvan stijgt ook de Nederlandse baggerfaam in het buitenland. De Wet bodembescherming lijkt volgens beleidsmedewerker V. Schaap van Rijkswaterstaat Noord-Holland een veelbelovende regeling voor de waterbodems. Geldtekort en weinig bruikbare kansen voor verwijdering en verwerking maken een structurele aanpak onmogelijk.

Fasering

Een zinvolle en efficiente sanering van de waterbodem vereist in elk geval een goede fasering. Een algemeen projectleider moet daarvoor de noodzakelijke procedures in de gaten houden. Het is wenselijk het bevoegde gezag vanaf het begin bij de plannen te betrekken. Op die manier blijft de melding die de Wet bodembescherming voorschrijft een formele procedure. De melding geldt voor baggerwerk en saneringen voor waterbodems volgens de klasse 4.

Het bevoegde gezag krijgt daarmee inzicht in de mate waarin milieuhygienisch wordt gewerkt.

In de rijkswateren ligt volgens beleidscoordinator integraal waterbeleid drs. M. Cerutti van Rijkswaterstaat zo’n 75 miljoen kubieke meter specie voor sanering in aanmerking komt. De bijbehorende werken vergen vijfentwintig tot veertig jaar.

Tussen 1998 en 2002 ligt voor de aanpak van de rijkswaterbodems jaarlijks f. 50 miljoen gereed. Per kubieke meter betekent dat een investering van f. 15 tot f. 25. Bij dit bedrag komen nog de kosten voor storten/verwerken en/of toepassing als bouwstof van de specie.

Momenteel zijn negen gevallen gesaneerd; vier door de overheid en vijf in eigen beheer. De ervaring leert dat een schatting van de hoeveelheid weg te baggeren specie uitermate moeilijk is. De getallen blijven relatief omdat specie door de bewegingen van het water niet op een plaats blijft liggen.

Reageer op dit artikel