nieuws

Gemor rond A73-trace steekt kop weer op

bouwbreed

De RPF-fractie in de Tweede Kamer wil dat de regering het besluit om de rijksweg A73 op de oostelijke Maasoever aan te leggen, heroverweegt. Samen met de Limburgse Statenfractie van Groen Links is RPF van mening dat deze variant aanzienlijk goedkoper is dan het nu gekozen trace.

De RPF-fractie wil bij de komende behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat de problematiek rond de A73 opnieuw aan de orde stellen. Temeer daar onlangs duidelijk is geworden dat de aanleg van de weg op de oostelijke Maasoever vooralsnog met twee jaar is vertraagd, is dat volgens de Reformatorische Politieke Federatie een mooie gelegenheid. De kamerfractie is altijd al een voorstander van een westelijke aanleg van de weg geweest. “Zo zijn de kosten van aanleg op de oostoever ten opzichte van de oorspronkelijke kostenraming reeds met f. 66 miljoen gestegen. Dit klemt des te meer, daar de westoevervariant reeds enkele honderden miljoenen goedkoper was”, aldus de RPF in haar motivering voor het opnieuw openen van het A73-debat.

In de provincie gruwt men van deze geluiden. Zeker gezien het feit dat Gedeputeerde Staten onlangs een aanval van de statenfractie van Groen-Links heeft moeten afslaan.

Volgens deze partij moet het A73 trace ook in combinatie worden gebracht met de toekomstige spoorlijn de IJzeren Rijn en de zuidelijke bypass van de Betuwelijn. “Dan openen zich ook andere perspectieven zoals de aanleg van een ten noorden van Venlo’s stedelijk gebied gelegen nieuwe spoorbrug en een parallel daaraan lopende verbinding tussen de A74, via de A67, met de A73. Daarnaast zal de bij Roermond problematische aansluiting van een aan de oostzijde lopende A73 met de A68 bij een westelijke variant naar verwachting minder problemen opleveren”, aldus Groen-Links die eveneens pleitte voor een heropening van de A73-case.

Niets te voelen

Gedeputeerde Staten zeiden in een reactie hier echter niets voor te voelen. Vooral omdat volgens het provinciebestuur de door Groen-Links geschetste ontwikkelingen op het gebied van rail-infrastructuur zich nog in het stadium van gedachtevorming bevinden.

“Wij zien dan ook geen heil in het koppelen van al deze projecten aan Rijksweg A73-zuid, te meer omdat Limburg een groot belang heeft bij een zo spoedig mogelijke aanleg van deze wegverbinding”, aldus Gedeputeerde Staten die er fijntjes aan toevoegden “de tracekeuze niet nogmaals ter discussie te stellen.”

Reageer op dit artikel