nieuws

Gelderland kan baggerspecie op korte termijn zelf kwijt

bouwbreed Premium

Voor de komende jaren verwacht Gelderland voor de berging van sanerings- en onderhoudsspecie geen knelpunten. Alleen als wordt overgegaan tot grootschalige winterbedverlaging van de Rijntakken, zal een veelvoud van de huidige geprognotiseerde bergingsruimte nodig zijn.

Dat staat in de notitie Stand van zaken uitvoering Gelders baggerspeciebeleid die onlangs door GS werd vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren de vragen die door verschillende fracties zijn gesteld naar de stand van zaken baggerproblematiek en de uitvoering van het Gelders baggerbeleid in het GMP 1996-2000.

De verwachting is dat nog in deze Statenperiode tenminste twee regionale grootschalige bergingsdepots voor vervuilde baggerspecie, met een totale capaciteit van 5,7 miljoen m3, kunnen worden gerealiseerd. Van 1996 tot 2000 is het aanbod baggerspecie geschat op 2,2 tot 2,7 miljoen m3. Daarnaast is er reeel uitzicht op meer bergingscapaciteit in de naaste toekomst.

Het tot eind dit jaar ontbreken van grootschalige regionale depots heeft niet geleid tot ernstige knelpunten. Voor vrijgekomen baggerspecie bij de sanering van regionale wateren, havens, dijkverbeteringswerken en natuurontwikkelingsprojecten zijn de betrokken overheden erin geslaagd bergingsmogelijkheden te vinden.

De baggerspecie werd tot op heden geborgen op stortplaatsen of in grootschalige stortlocaties buiten de provincie. Zo werd 24.000 m3 specie afgevoerd naar stortplaatsen in Oost-Gelderland. Saneringsspecie van havens werd afgevoerd naar de Slufter in Zuid-Holland. Ook voor de komende jaren worden geen knelpunten verwacht.

Winterbedverlaging

Alleen als wordt overgaan tot grootschalige winterbedverlaging van de Rijntakken is een veelvoud van de huidige geprognotiseerde bergingsruimte nodig. Hierbij komen grote hoeveelheden klasse 4 (vooral droge) specie vrij. Rijkswaterstaat zal dan moeten overgaan tot de inrichting van diverse zandwinputten tot baggerbergingsdepots langs de grote rivieren. Over een periode van 20 jaar moet dan ruimte worden gevonden voor de berging van naar schatting meer dan 30 miljoen m3.

De mogelijkheden voor het scheiden van zand uit bagger zijn technisch voorhanden. Daar waar mogelijkheden voor grootschalige scheiding bij depots aanwezig is, zal de provincie deze via de milieuvergunning ook verlangen.

Reageer op dit artikel