nieuws

Centraal College Deskundigen Slopen direct aan het werk

bouwbreed

Door het bestuur van de Stichting Beheer Certificatieregelingen is het Centraal College van Deskundigen Slopen ingesteld. Hierin zijn bij het slopen van bouwwerken belanghebbende partijen vertegenwoordigd. Het college gaat optreden als adviesorgaan voor de opzet en het functioneren van het certificatieschema Procescertificaat Slopen.

De Stichting Beheer Certificatieregelingen (SBC) werd begin dit jaar opgericht met als doel het onderhoud en beheer van de beoordelingsrichtlijn. Door de SBC is onlangs de definitieve versie van de beoordelingsrichtlijn uitgebracht onder de identificatiecode SBC-007. In de eerste concepten van deze richtlijn werd echter de identificatiecode BRL 9999 gehanteerd.

Om de verwarring die hierdoor is ontstaan weg te nemen heeft het nieuwe Centraal College van Deskundigen Slopen (CCDS) reeds op de datum van oprichting besloten beide codes te combineren en vanaf dat moment de definitieve identificatiecode BRL 9999/SBC-007 voor de beoordelingsrichtlijn te hanteren.

Bij het selectief slopen worden sloopmethoden toegepast waarmee verschillende deelstromen kunnen worden verkregen. Elke met name genoemde sloopwijze leidt tot een deelstroom van een bepaalde samenstelling. De sloopwijze wordt per definitieblad aangegeven. Daarnaast wordt in een overzicht van deelstromen de reeks van specifieke sloophandelingen vermeld. Deze handelingen leiden tot een deelstroom waarvan de samenstelling is aangegeven op het desbetreffende definitieblad.

Tijdens de eerste vergadering heeft het CCDS de definitiebladen vastgesteld voor bij sloop vrijkomende materialen respectievelijk deelstromen. Deze definitiebladen zijn een gedeeltelijke vervanging van de concept definitiebladen die eerder in de bijlage 4 van de beoordelingsrichtlijn zijn opgenomen. Dit betreft onder meer de materialen betonpuin, metselpuin, mengpuin en ongesorteerd vrijkomend materiaal, opgenomen in de definitiebladen SBC-01 t/m 16 alsmede SBC-25 en SBC-26. De overige ‘oude’ definitiebladen hebben de SBC-code gekregen (SBC-17 tot en met SBC-24).

Cursus

Om te bereiken dat auditors van de betrokken certificatie-instellingen bij de beoordeling van de sloopbedrijven terzake geinformeerd zijn, is het Centraal College van Deskundigen Slopen van plan hiervoor een cursus Auditor Slopen te organiseren. De eindtermen hiervoor zijn inmiddels vastgesteld.

Reageer op dit artikel