nieuws

Amsterdam eist meer voor infrastructuur

bouwbreed

Er moet meer geld komen voor de ontsluiting van onder andere de Vinex-locaties. Zolang er geen oplossing komt voor de financiele problemen van de infrastructuurprojecten moet het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) de Vinex-uitvoeringsafspraken voor de periode 2005-2010 met het Rijk niet onderteken. Dat althans, vindt de gemeente Amsterdam in een advies aan het dagelijks bestuur van het overlegorgaan.

De gemeente Amsterdam zegt zich in het advies aan het ROA vreselijk te storen aan het feit dat er in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 1998-2002 onvoldoende geld voor projecten is uitgetrokken die rechtstreeks te maken hebben met integraal stedelijk ontwikkelingsbeleid. “Daarbij gaat het niet alleen om Vinex-locaties-ontsluitende infrastructuur, maar om de realisering van een stedelijk en regionaal openbaar vervoersnetwerk dat aansluit bij de landelijke infrastructuur “, aldus het college van burgemeester en wethouders in het advies aan het Regionaal Orgaan Amsterdam.

Groene Hart

Volgens de hoofdstad verhouden de recente voorstellen van minister Jorritsma in het MIT zich in geen enkel opzicht tot de toezeggingen die bij het Vinex-convenant en in afspraken daarna zijn gedaan. “Zij leiden eerder tot vertraging ten opzichte van de Vinex-doelstellingen in plaats tot de beoogde versnelling van de verbetering van de infrastructuur. Daarmee wordt de voorgestane integrale aanpak in ernstige mate bedreigd.”

Dat geldt voor Amsterdam niet alleen de met het Vinex-convenant verbonden projecten, maar ook andere grote infrastructuurprojecten, die wezenlijk zijn voor de stadsgewestelijke ontwikkeling: “Zo zal de vertraagde aanleg van de Westrandweg en Tweede Coentunnel zijn weerslag hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van Lutkemeerpolder en Westpoort. Hierdoor”, zo benadrukken burgemeester en wethouders, “ontstaat weer druk om terreinen ten zuiden van Schiphol aan te leggen in de richting van het Groene Hart.”

Probleem

Verder wordt er een zekere ontlasting van de A10 naar de toekomst verschoven. Juist op een moment dat, zo stelt Amsterdam vast, in overleg met VROM intensieve acties plaatshebben voor een optimalisering van het grondgebruik.

Amsterdam constateert dan ook duidelijk een verschil van inzicht bij enerzijds het ministerie van VROM en anderzijds Verkeer en Waterstaat. “Het uit elkaar lopen van het beleid van beide ministeries achten wij een ernstig probleem voor het uitvoeren van het Vinex-convenant en daarvoor voor de uitvoeringsafspraken.”

Vraagtekens

In dit kader plaatst de hoofdstad ook de nodige vraagtekens bij het samenvoegen van de plannen met het economisch beleid. Zo schrijft het gemeentebestuur in de uitvoeringsafspraken bijvoorbeeld niets terug te zien van de huidige bestaande stimuleringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de Stimuleringsregeling ruimte voor economische activiteit (Stirea). “Dit soort regelingen dient ons inziens een integraal onderdeel van de stedelijke vernieuwing te zijn.” Kort en goed is Amsterdam nauwelijks onder de indruk van de financiele onderbouwing van de actualisering Pkb Vinex. Sterker, de hoofdstad adviseert het bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) de uitvoeringsafspraken simpelweg niet te ondertekenen. Er moet in de Amsterdamse visie eerst maar eens meer geld op tafel komen voor de infrastructuurprojecten. “Wanneer de noodzakelijke wegwerking van achterstanden en de benodigde kwaliteitsprong financieel niet mogelijk worden gemaakt, is de gewenste duurzame stedelijke ontwikkelingen niet te realiseren. De Vinex-doelstellingen kunnen dan niet worden waar gemaakt”, aldus het college van B en W.

Het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam buigt zich begin december over het voorstel.

Reageer op dit artikel