nieuws

Vliegveldwerken doen forse aanslag op ruimte

bouwbreed Premium

Uitbreiding van Schiphol veroorzaakt in de Randstad een extra ruimtebeslag van 7800 hectare. Een vervangende luchthaven in het noorden vergt 13.300 hectare ruimte. Een nieuwe nationale luchthaven beslaat met zes banen 4800 hectare en kost om en nabij f. 35 miljard. Een tweede nationale luchthaven met vier banen neemt 3600 hectare in beslag en kost zo’n f. 14 miljard terwijl een aanvullende luchthaven met twee banen 2400 hectare vraagt en ruim f. 7 miljard kost. De kosten voor het bouwrijp maken van de grond lopen zeer sterk uiteen.

Nergens in Nederland levert de aanleg van een vliegveld technische problemen op, meldt de Bouwdienst van Rijkswaterstaat.

Wel brengt de aanleg van een luchthaven onzekerheden met zich mee. Bijvoorbeeld hoe je zand en slib langs de kust transporteert.Nederland beschikt over weinig ervaring met de aanleg van eilanden in de Noordzee. De ingenieursbureaus en aannemers hebben evenwel voldoende kennis voor het ontwerp en de aanleg. Het benodigde zand is ruimschoots aanwezig in de Noordzee. De winning ervan verstoort echter afhankelijk van de diepte het bodemleven in een gebied van 100 tot 200 vierkante kilometer. Verstuivingen van zout en zand kunnen de vliegtuigen schaden en vergen speciale zeeweringen en bufferzones. Het ontwerp daarvan kan allerlei innovaties in gang zetten.

Baggervloot

De aanleg van een eiland in zee doet zeven jaar lang een beroep op ongeveer 20 procent van de beschikbare baggervloot. Dat feit drijft de prijs op en vraagt om een onconventionele marktbenadering. De versnelde uitvoering van het grondwerk voor de locatie Noordzee is weinig realistisch en leidt in elk geval tot een forse kostenverhoging. De aanleg van het eiland kan wel in twee fasen gebeuren. Doen zich na de oplevering kansen voor groei aan dan is de locatie Noordzee voor ongeveer f. 400 per vierkante meter uit te breiden. Dat bedrag is exclusief de kosten voor onder meer inrichting, ontsluiting en herschikking van de banen. Blijkt na de oplevering geen behoefte meer te bestaan aan een Noordzeevliegveld dan worden met alternatieve functies de investeringen niet terug verdiend. Het grondwerk voor een nieuwe nationale luchthaven, een tweede nationale luchthaven en een aanvullende luchthaven in de Noordzee kost respectievelijk f. 10, f. 8 en f. 5 miljard. Maatregelen om vogels weg te houden, doen daar nog eens f. 4 miljard bij.

Infrastructuur

De aanleg van een nieuw vliegveld vraagt een grote uitbreiding van de infrastructuur binnen een straal van zo’n 30 kilometer rond de luchthaven en van enkele hoofdverbindingen op grotere lengte. Een deel van die uitbreiding komt reeds aan de orde in bestaande plannen en beleid zodat welbeschouwd sprake is van de benutting van enige restcapaciteit. Waar een nieuwe luchthaven ook komt, geen van de locaties ligt met de huidige transporttechnieken op minder dan een kwartier afstand van Schiphol. Voor de centrale locaties maakt het weinig uit of het vervoer met een intercitytrein, een hogesnelheidstrein of een magneettrein wordt verzorgd. De opzet van de terminals en het ontwerp van de luchthaven bepaalt in hoge mate de totale reistijd. Een hogesnelheidslijn met vier sporen tussen Schiphol en een eiland op 10 kilometer in de Noordzee kost f. 17 miljard. Ligt het eiland 25 kilometer uit de kust van bedragen de kosten f. 25 miljard.

De reistijden per shuttle (snelle pendel verbinding), tussen Schiphol en een nieuwe luchthavenlocatie.

Hierbij is uitgegaan van:

– 3 minuten verplaatsen vanaf het vliegtuig naar het treinstel

– een interval van maximaal 6 minuten tussen de afzonderlijke (shuttle-) treinstellen, d.w.z. 3 minuten wachttijd gemiddeld per passagier

– 2 tot 3 minuten instaptijd

– 2 minuten uitstaptijd,

– 2 minuten voor optrekken en

– 2 minuten voor remmen.

Reistijd (minuten)

Rijsnelheid km/u 100 200 300 Noordzee (1) 36 26 22 Noordzee (2) 45 30 25 Markermeer 57 36 29 Flevoland 54 35 28 Maasvlakte 66 41 32 Zuid-as 78 47 36 Oost-as 96 56 42 Het Noorden 138 77 56 De Peel 123 69 51 *(1) Eiland 10 km uit de kust. (2) Eiland 25 km uit de kust.

Reageer op dit artikel