nieuws

Tempo bodemsanering bedroevend laag

bouwbreed

Nederland telt meer dan 100.000 locaties waar de bodem is verontreinigd. Sanering van deze locaties kost ongeveer f. 100 miljard. Het huidige tempo van aanpak is te laag, waardoor stagnatie optreedt. Vooral bouwprojecten komen daardoor onder druk te staan. Het ministerie van VROM werkt aan een wetsvoorstel waarin bij grondtransacties een informatie- en onderzoeksplicht geldt.

Om het tempo van bodemsaneringen te versnellen wordt nu vaker gekeken naar de het gebruik van de grond na eventuele sanering. Op basis daarvan hoeft niet altijd meer helemaal gesaneerd te worden. Er vindt een verschuiving plaats van uitsluitend saneren naar een combinatie van beheren en saneren.

Het Rijk heeft zich voorgenomen om de omvang van de bodemvervuiling voor 2005 landsdekkend in kaart gebracht te hebben. Daarbij wordt gedacht aan bodemkwaliteitskaarten. Ook is het de bedoeling de bodem blijvend te beheren. Met een samenhangend pakket van juridische, fiscale en organisatorische middelen wordt getracht een stimulans te geven aan investeringen in de bodem.

Volgend voorjaar gaat een wetsvoorstel naar de Raad van State over de afstemming van wetten met betrekking tot bodemsanering, een informatie- en onderzoeksplicht bij grondtransacties en een vangnetbepaling om vennootschappelijke constructies en schijntransacties te kunnen doorbreken.

Voor bodemonderzoek en urgente saneringsprojecten trekt het kabinet f. 1,5 miljard uit. Oplopend van f. 50 miljoen in 1998, naar f. 75 miljoen in 1999 tot een extra inzet van f. 125 miljoen per jaar in de periode van 2000-2010.

Veel overtredingen

Dit jaar heeft de inspectie Milieuhygiene een onderzoek verricht naar het vrijkomen, behandelen en transporteren van verontreinigde grond. De conclusie daarvan is dat er nog zeer veel mogelijkheden zijn om overtredingen van de regels te begaan. Dat geldt voor de hele keten van omgaan met verontreinigde grond. Vanaf bodemsanering tot eindverwerking is er veel ruimte voor ‘onjuiste handelingen’.

Reageer op dit artikel